POLITIK NIE JE ŽOLDNIER
TEXT: PETER LIČKO FOTO: JANA BIROŠOVÁ

Peter Ličko: PSN má racionálnu i vizionársku predstavu nielen o tom, ako riadiť štát, ale aj kam ho smerovať

Svetlo sveta uzrel v roku 1951 v Banskej Štiavnici. Peter Ličko pochádza so starej baníckej rodiny, v ktorej už obidvaja starí otcovia boli baníci. Keďže vyrastal v krásnej, ale drsnej prírode, musel prekonávať prekážky, o ktorých terajší mladí ľudia nemôžu ani len tušiť, alebo ich môžu vidieť len v historických slovenských filmoch. Mal nesmierne rád svojho starkého, ktorý ako mladý prišiel o nohu a od svojich 30 rokov bol invalid, preto niektoré chlapské práce ako najstarší vnuk vykonával zaňho. Odmalička ho viedol tvorivo sa postaviť ku každej robote a tu niekde sa začala aj jeho túžba stať sa strojárom a konštruktérom. Jeho sny sa začali napĺňať na Strednej priemyselnej škole vo Zvolene. Vtedajšia priemyselná škola bola špičkou na Slovensku. Po jej absolvovaní začal študovať na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave, kde v roku 1976 skončil odbor konštruktér výrobných strojov a zariadení. Po štúdiách krátko pracoval v Chirane Stará Turá. Od roku 1978 pôsobil v ZTS Krupina, neskoršie v Hontianskych strojárňach, kde prešiel rôznymi funkciami od konštruktéra, vedúceho technického úseku, vedúceho technickej kontroly, riaditeľa výroby až po funkciu technického riaditeľa. Podieľal sa na zavádzaní výrobku UNC 060 do výroby (sklzom riadený nakladač). Tak sa začala jeho spolupráca s významným projektantom Otom Kubančíkom, vtedy pracovníkom Výskumno-vývojového ústavu Podpolianskych strojární vo Zvolene. Po revolúcii sa ich spolupráca ešte prehĺbila. V úzkej spolupráci vznikli také výrobné programy ako nakladače Locust 751, 950, ale najmä Odmínovací komplet Božena, ktorý bol v tom čase svetovou špičkou, pretože to bol jediný odmínovací stroj na diaľkové ovládanie. Spolu s Otom Kubančíkom si stroj dali patentovať, ale ako majitelia patentu v našej bezprávnej „slobodnej“ republike nedostali nijakú odmenu, ak Peter Ličko neráta šikanovanie po súdoch od majiteľov, ktorí kúpili vtedajšie Hontianske strojárne. Projekt Božena by nevznikol bez úzkej a nadštandardnej spolupráce s velením pozemných síl ASR v Trenčíne. Cenné rady im poskytli aj naši vojaci odmínovacích mierových síl, pôsobiaci v Chorvátsku. Výsledkom takej spolupráce s Armádou SR bol aj projekt leteckého ťahača Talet 30. Po skončení práce v Hontianskych strojárňach Peter Ličko s Otom Kubančíkom pokračovali vo vývoji odmínovacieho kompletu a výsledkom ich úsilia bol pokročilejší komplet DIANA. Žiaľ, tento projekt podľa slov Petra Lička úspešne blokoval minister hospodárstva a vtedajší majitelia bývalých Hontianskych strojární.

Pomoc republike

Svoju angažovanosť okrem strojárstva som sa rozhodol presmerovať aj na politickú scénu. Chcel som využiť svoje manažérske skúsenosti a pomáhať republike zmeniť politiku vtedajšej vlády. Vzhľadom na to, že som ľavicovo orientovaný, rozhodol som sa pre stranu Smer-SD. V roku 2001 sme s priateľmi vybudovali úspešnú okresnú organizáciu. Môžem to tak hodnotiť, pretože ako okresný predseda som v roku 2008 dostal vyznamenanie, Zlatý odznak strany. Moja politická kariéra sa skončila v roku 2010, keď ma predsedníctvo strany Smer-SD bez udania dôvodu odvolalo z funkcie okresného predsedu i napriek tomu, že 34 starostov z okresu Krupina proti tomu spísalo petíciu. Zrejme som sa už vedeniu strany Smer nehodil do jeho perspektívnych plánov. Akoby sa dnešný predseda NR SR od nich poučil a tieto „technológie moci“ preniesol do jemu „podriadenej“ SNS.

Z pohľadu občana

Patrím síce ku generácii starších konštruktérov, ale to neznamená, že nevidím, čo sa v štáte deje v politickej alebo výrobnej oblasti. Jediný v republike, kto je v súlade s mojím sociálnym cítením, predstavami o usporiadaní štátu a zodpovedá mojim životným skúsenostiam i mravným normám, je politická strana Práca slovenského národa vedená Romanom Stopkom a jeho kolektívom. Má racionálnu i vizionársku predstavu nielen o tom, ako riadiť štát, ale aj kam ho smerovať. Vychádzam z článkov a názorov na ich webovej stránke www.psn.sk. Títo ľudia venujú pozornosť všetkým nevyhnutným oblastiam, vidia riešenia problémov správne aj z pohľadu občana, a to s perspektívou niekoľkých vládnych generácií dopredu. Pričom, a to je podľa mňa veľmi významné, rešpektujú určujúce podmienky celosvetovej politiky smerujúcej ku globalizácii výroby, ekonomiky, hospodárnemu nakladaniu s energetickými a surovinovými zdrojmi. Ich filozofia je zameraná na posilnenie národnej suverenity a riešenie sporných vzťahov prostredníctvom OSN, bez jednostrannej výhody a svojvôle istej superveľmoci.

Prvoradé záujmy SR

Pravda, nestotožňujú sa s cestou globalizácie prezentovanou neúspešnou kandidátkou na post amerického prezidenta Hillary Clintonovou. Protirečia jej. Ale zato sa očividne prikláňajú k spravodlivým právnym vzťahom so zachovaním národnej identity a štátnej významnosti každej členskej krajiny OSN, samozrejme, na báze prospechu všetkých zúčastnených; nielen vyvolených a superveľmocou tendenčne zvýhodňovaných. Sympatická mi je nielen komplexnosť, s akou sa na svet a záujmy Slovenskej republiky dívajú, ale tiež výstižná a navyše logická skladba nastoľovaných problémov, ako aj prístup k spôsobom ich riešenia. Netratia čas a neplytvajú mediálnym priestorom mlátením prázdnej slamy, ale jasnozrivo a stručne upozorňujú na aktuálny stav, pomenúvajú jeho príčiny a ukazujú jasné cesty východísk tam, kde ostrieľaní politici kľučkujú, vyhýbajú sa priamej odpovedi len preto, že nechcú priznať, ako veľmi sú závislí od cudzích, zahraničných stanovísk, ktorým sa z nejakých dôvodov zaviazali slúžiť. Nebudem filozofovať o technológii moci ani o možnostiach jej uplatňovania v našich podmienkach. Každý, kto sa zaoberal projektovaním, veľmi dobre vie, že dispozičný priestor a sily v ňom pôsobiace sú nevyhnutnou podmienkou úspešnosti ľubovoľnej konštrukcie. Prenesená príbuznosť tohto aspektu s podmienkami svetovej politiky nikoho neoprávňuje na kapitulantstvo v ochrane štátnych záujmov a hodnotenie danej situácie ako bezvýchodiskovej. Ani prinajmenšom.

Práca človeka

V každých podmienkach existencie je politik viazaný záujmom občanov svojho štátu rovnako ako konštruktér stanoveným priestorom a fyzikálnymi podmienkami v ňom. Veď politik nie je žoldnier, má pracovať pre svojich ľudí. Takže každý štátnik, na každom poste štátnej moci, by mal mať toľko charakteru a pevnej vôle, že nikdy a nikomu nedovolí, aby ho degradoval na bezduchú hlásnu trúbu cudzej vôle, inej moci. Štátnik nemôže pobehovať ako nerozhodný psík od jedného pánka k druhému, usilujúc sa tak dostať k väčšej kostičke. To je, žiaľ, na našej politickej scéne dnes príznačné. Politická strana Práca slovenského národa preferuje prácu človeka ako kľúčovú zásluhu na vývoji spoločnosti, vzdáva poctu občanovi ako základnému tvorcovi štátu a zároveň ho považuje aj za podstatný subjekt, ktorý má predovšetkým prosperovať z výsledkov spoločnej práce. Dávam svoje odporúčanie všetkým poctivým občanom nevyhýbajúcim sa nijakej práci na prospech Slovenskej republiky, obráťte svoju rozptýlenú pozornosť práve sem, na politickú stranu PSN.


Autor článku Ing. Peter Ličko je šéfkonštruktér odmínovacieho stroja Božena a Diana  

(Článok vyšiel v Extra plus č. 10/2017, www.extraplus.sk)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský