Politická strana Práca slovenského národa

Štátu nemôže prospievať štátnik, ktorý ho nechce!
Štátu nesmú diktovať tí, čo na jeho prospech nepracovali a pracovať nechcú!

- Sme tí, ktorým sa nepáči, aby v spore medzi lekármi a štátom bol nezdravý človek rukojemníkom.

- Sme tí, ktorým sa dvíha žalúdok nad masovým šírením klamstiev a poloprávd v masmediálnych prostriedkoch.

- Sme tí, ktorí si musia odpľuť, keď vidia koľko kriku sa spraví okolo ubližovania túlavému psíkovi, ale o zmlátení bezbrannej ženy príslušníkom bezpečnostnej služby sa mlčí.

- Sme tí, ktorí sa hrozia ak polícia nedokáže vypátrať a usvedčiť vrahov a zároveň prepúšťa zo svojich radov skúsených odborníkov.

- Sme tí, ktorí nesúhlasia s poskytovaním zahraničných pôžičiek za horších podmienok, než si ich sami berieme.

- Sme tí, ktorí sa nechcú nečinne prizerať ako štátni funkcionári nedokážu, alebo nemajú záujem čeliť rozbujnenej korupcii, devalvujú moc štátu a nútia voliča vypisovať petície.

- Sme tí, ktorých poburuje ľahostajné šafárenie so štátnym majetkom vytvoreným generáciou našich rodičov a krátkozraká ľahkovážnosť pri spravovaní národného bohatstva.

- Sme tí, ktorí dvíhajú varovný hlas proti znevažovaniu evolúciou nastolených a teda prirodzených ľudských hodnôt, deformovaniu pravdy, ospravedlňovaniu príživníkov, popularizovaniu zločincov a démonizovaniu peňazí.

- Sme tí, ktorých poburuje ignorantstvo zákonodarcov voči záujmom a potrebám občana a arogancia s akou likvidujú autoritu zákona a štátu, ktorá preto rýchlo upadá.

- Sme tí, ktorí sú odhodlaní brániť a zveľaďovať národné hodnoty, existenciu, nezávislosť, zvrchovanosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

- Sme tí, ktorí sa divia koho si národ vo voľbách vybral na svoje zastupovanie, komu dal do rúk štátnu moc, keď vládne a koaličné problémy riešia na úkor voličskej a štátotvornej väčšiny!

- Sme tí, ktorým sa bridia politici poklonkujúci manažmentu predstavujúcemu zahraničný kapitál, ktorý včera dostal darom naše fabriky či technologické zariadenia a dnes vydiera vlády bezočivou cenovou politikou, pričom neplatí dane a destabilizuje trh práce, čím diktátorsky ovplyvňuje výsledky demokratických volieb.

- Sme tí, ktorí varujú všetkých pred bezbrehou svojvôľou vlastníkov masmédií deformujúcich pravdu svojimi komentármi.


Lebo sme presvedčení, že na našej domácej pôde dnes neexistuje politická strana, ktorá by s plným nasadením svojich síl, úprimne dbala viac na záujem Slovenského národa i zachovanie a rozvoj Slovenskej republiky, než na záujem svojich vlastných straníckych predstaviteľov.


Materiálne: Okrem vlastných, žiadne.
Duchovné: Svoje odhodlanie, svoju myseľ a nádej, že rovnako zmýšľajú aj občania SR.


My, rodiaca sa politická strana PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA, máme zámer dosiahnuť, aby vládcom v našom štáte bol jeho občan a nikto iný. Rešpektujeme každé vierovyznanie, ktoré pomáha občanovi v jeho duchovnom rozvoji, ale sme proti mocenským tendenciám nehodných náboženských manipulátorov. Ctíme ľudské práva všetkých bytostí našej planéty a budeme ich presadzovať na území celej našej republiky, ale nedopustíme zastrašovanie, útlak, klamanie, či iné znevýhodňovanie počestného občana našej republiky pod žiadnou zámienkou, ani zneužívanie veľkorysosti našich zákonov na prospech vypočítavých príživníkov a pochybných podnikavcov. Vítame každého hosťa, ktorý rešpektuje náš štát, naše zákony, našu kultúru, našu morálku. Vítame každú zahraničnú investíciu a sme ochotní vytvárať pre ňu podporné podmienky. Sme však proti štátnej diskriminácii vlastných podnikateľov, zneužívaniu a informačnému zavádzaniu našich občanov. Náš jazyk, naše kultúrne hodnoty, tradície, zvyky a zákony musia byť rešpektované, chránené a na našom území preferované. Sme za zužitkovanie a zveľaďovanie všetkých hodnôt na prospech našich občanov, ale nedopustíme oslabovanie hodnôt tvoriacich a posilňujúcich našu štátnosť.

Dobre vieme, že nežijeme na pustom ostrove, ale v európskom prostredí s jeho historickými hodnotami, tradíciami, väzbami i skúsenosťami. A práve preto chceme byť partnermi, kolegami, stúpencami, podielnikmi, tvorcami. Za žiadnych okolností nechceme byť sluhami a už vonkoncom nie poddanými či otrokmi autorov pochybných teórií.

Základná príčina vzniku politickej strany Práca slovenského národa spočíva v nespokojnosti zakladajúcich členov s aktuálnym stavom nášho štátu a v neochote prijať budúcnosť bez národnej identity, ktorú nám naši dnešní politici bez zodpovednosti pripravujú. Tí politici, ktorí si predstavu o budúcnosti nášho národa a štátu mylne zamieňajú so svojou pochybnou ambíciou zotrvať na mocenských postoch od volieb do volieb. Usilujú sa akurát o získanie možnosti ovplyvňovať štátne dianie a disponovať štátnym majetkom, nie zo záujmu o prospech občana, vlastného národa a celého štátu, ale im ide len o krátkodobé príležitosti popularity a moci, ústiace do osobného zisku.

Práve ich prostredníctvom sa všetka moc, ktorá podľa Ústavy Slovenskej republiky pochádza od občanov, stáva samoúčelnou a jej uplatňovanie takýmito zástupcami nemá štátokonštruktívny charakter, ale slúži systematickejším a cieľavedomejším zahraničným elementom a ich záujmom. Takouto cestou je naša budúcnosť smerovaná k strate národnej identity, k oslabovaniu štátnej suverenity, zvrchovanosti, nezávislosti a napokon zániku celého štátu.

To, čo nám pripravujú naši dnešní nevedomí, povrchní a do seba zahľadení politici nie sú podmienky na lepšiu životnú úroveň, ani kultúrna a národná samostatnosť, ale rozplynutie sa v prostredí ovládanom dravšími, bezohľadnejšími alebo mocibažnými národnými celkami a ich technokratmi sústredenými na zisk, moc a vplyv. Plánujú dlhodobo a s veľkou perspektívou. Slovenskému národu v skrytosti a nevedomosti pripravujú cestu do stratenia sa v iných národoch. Ešte aj takto má poslúžiť zosilneniu cudzieho genetického fondu. Nie sme žiadni nacionalisti, len chceme svojím postupom zabrániť cudzím šovinistom a megalomanom parazitovať na našom národe, našich občanoch, našom štáte.

Očividná, už dlhodobá prax dokazuje, že konanie mnohých našich zákonodarcov a štátnych predstaviteľov je skôr podmieňované záujmami najvplyvnejších ekonomických a finančných zoskupení EÚ a zahraničia vôbec, než prospechom a právami vlastného národa na sebaurčenie. Sú im ľahostajné záujmy suverenity, zvrchovanosti, nezávislosti Slovenskej republiky ako štátu, ktorý má slúžiť svojim občanom, ich nárokom, potrebám, záujmom a slobode. Na území SR sa nevytvárajú podmienky na podporu rozvoja domácich potrieb a záujmov.

To sa negatívne prejavuje v umeleckej tvorbe, školstve, v oblasti vedy, všestranného výskumu, priemyselného vývoja, v energetike či možnostiach záhradkárskej, poľnohospodárskej alebo domácej priemyselnej produkcii SR.

To sa rovnako negatívne prejavuje aj vo vnútornej obchodnej a podnikateľskej politike a následkoch na odpovedajúcich aktivitách domácich obyvateľov.

Komu inému takéto postupy slúžia, ak nie zahraničným subjektom a ich vazalom? Táto koncepcia sa starostlivo ukrýva za tvorbu dočasných pracovných príležitostí pre občanov.

Domáce podnikanie je množstvom vládnych výnimiek a byrokratických opatrení znevýhodňované oproti podnikaniu zahraničnému a pozícia domáceho, obzvlášť malého podnikateľa je úradmi redukovaná akurát tak na platcu daní, bez poskytnutia potrebnej ochrany a istoty jeho potrebám a záujmom i nevyhnutným aktivitám. Občianska svojpomoc a malovýroba je potláčaná množstvom bezdôvodných obmedzení, deštrukčných administratívnych podmienok, aj priamych mocenských zákazov.

Predstavitelia nášho štátu a predstavitelia vplyvných politických strán síce verbálne prijímajú, ale de facto odmietajú zodpovednosť za rozvoj a budúcnosť štátu, ktorý majú zastupovať, viesť a riadiť na prospech občanov. Naši dnešní politici a štátnici nenesú faktickú zodpovednosť za rast životnej úrovne, straty možností kultúrneho rastu a pravdivú informovanosť občana našej republiky. Zbavujú sa zodpovednosti za vytváranie príležitostí na uplatnenie sa mladých ľudí v domácom prostredí. Je im ľahostajné, že sa nevyužívajú, ale zahadzujú úžasné skúsenosti, ľudí v pokročilom veku. Nenesú zodpovednosť za nečinnosť vo vytváraní pracovných príležitostí vo vzdialenejších časových perspektívach. Devastáciou rodiny a tradičných kultúrnych hodnôt demoralizujú spoločnosť. Žiaľ, nik zo skúsených politikov, dnešným vládcom ani len nepripomenie následky, ktoré svojimi prospechárskymi rozhodnutiami v budúcnosti vyvolajú a zvalia bremeno na budúce vlády.

Ak neprerušíme pokračovanie takejto politiky a neodstránime populistické tendencie vodcov dnes existujúcich, mocensky významných politických strán, tak napriek členstvu v EÚ sa jej priemerným spoločenským štandardom, životnej úrovni, všestrannému zabezpečeniu, dostupnosti kvalitných služieb nebudeme približovať, ale vzďaľovať. Za smerodajné ukazovatele v tejto oblasti považujeme:

- platy, dôchodky,

- dostupnosť kvalitných produktov čo najširšieho sortimentu,

- cenu a úmernú kvalitu potravín aj iných spotrebných tovarov,

- rozsah a pohotovosť bežne poskytovaných služieb,

- kvalitu zdravotného a sociálneho zabezpečenia,

- skutočnú štátnu podporu a ochranu podnikania,

- rýchlosť vyriešenia právnych a súdnych sporov,

- bezpečnosť občana pred zločinným konaním množiacich sa príživníkov.

To si však nateraz vyžaduje špecifickú, štátnu kontrolnú a cenovú politiku, zohľadňujúcu aktuálne občianske mesačné príjmy, ale aj miernosť v oblasti napríklad finančných policajných sankcií, ktorých výška v pomere k priemernému mesačnému príjmu je u nás niekoľkonásobne horšia než v zahraničí.

Dôkazy o pravdivosti našich tvrdení ľahko získate:

- porovnaním nákupu ľubovoľného tovaru v našom a napríklad rakúskom obchode,

- na benzínovej pumpe zistíte, že aj otriasajúce výkyvy svetových cien ropy sa neúmerne (a s oneskorením ak ide o prospech kupujúceho) premietajú do ceny pohonných hmôt a to napriek nami vybudovanému ropovodu a modernému Slovnaftu, či domácim atómovým elektrárňam,

- v banke zistíte, že keď chcete pôžičku, tak za ňu pekne zaplatíte, ale keď banke poskytujete svojimi úsporami pôžičku vy, prečo za to máte platiť opäť vy?

Zodpovednému štátnemu predstaviteľovi či zákonodarcovi by malo krvácať srdce, keď siaha na peňaženku občana vlastnej republiky a nie žiariť tvár, že sa mu s pomocou zákona a nepriaznivých okolností podarilo z tej peňaženky opäť niečo vyškrabať.

Kde sa len pozrieme, nech je to na súdoch, daňových úradoch, peňažných ústavoch, poisťovniach, sociálnych zariadeniach, obchodoch, v zamestnaní, či inej oblasti všade je poslušný občan žiaduci kým dáva, platí, pracuje a mlčí. Keď má však zaslúžene niečo dostať, neraz narazí na organizované odmietanie realizované prieťahmi a odpudzujúcim, arogantným až urážajúcim správaním kompetentného predstaviteľa štátu, ustanovizne, alebo zamestnávateľa. V štátnej správe presadzované kybernetické technológie vytvárajú skôr väčší priestor na narúšanie súkromia, kontrolu a sankcionovanie občana a jeho činností, než na zvyšovanie efektivity a pohodlia práce, čo je najmarkantnejšie pozorovateľné na výsledkoch práce štátnej administratívy, v bezpečnostných a policajných službách, zhromažďovaní, distribúcii a využívaní informácií a v mocichtivej tendencii našich masmédií.

Hodnotíme, že to všetko sú následky osobnej zištnosti a realizácie pomýlenej predstavy štátnikov a politikov o úlohe štátu v ľudskej spoločnosti a jeho vzťahu k vlastným občanom.

Hodnotíme, že to všetko sú následky politickej neschopnosti riadiť štát a viesť ho cieľavedome cestami, ktoré pracujúcemu, tvorivému národu patria.


Trváme na tom, že štátna moc v Slovenskej republike pochádza od jej občanov, preto by štátne orgány mali smerovať hlavné úsilie na posilňovanie slobody, podpory blahobytu, zaistenia zdravia a bezpečnosti občanov, ochrany ich oprávneného majetku, na stabilizáciu sociálnych istôt občanov, kvality všestranného zabezpečenia ich životných podmienok i zaslúženého odpočinku a rozvoj zákonmi umožnených aktivít. Oslabovať pozície nášho štátu na prospech cudzej, skrytej a neurčito sa meniacej svetovej moci, ktorá je našim občanom neovplyvniteľná, je naša záhuba. Tvrdíme, že ústup od štátotvorných hodnôt v dnešných podmienkach, nech je akokoľvek maskovaný, povedie k znevýhodneniu nášho občana na prospech cudzích elít.

•    Našim prvoradým cieľom je trvalý prospech občanov, zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť, územná celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

•    Politika i politici majú slúžiť prítomným i budúcim záujmom štát tvoriacich občanov SR a bezpečnosti štátu.

•    Zahraničná politika štátu má byť vedená s cieľom posilňovať autoritu SR v medzinárodnom prostredí s dôrazom na jej teritoriálnu, energetickú, informačnú, potravinovú, obchodnú bezpečnosť a minimalizáciu neprospechu z každej závislosti.

•    Posilniť mieru zodpovednosti štátu v oblasti jeho povinností voči občanovi a zreálniť ich vymáhanie.

•    Zabezpečiť stabilitu zákonov a právnych noriem a posilniť autoritu zákona na základoch zodpovednosti štátu za preukázanie pravdy. Pravda a čestný občan Slovenskej republiky musia byť funkciami štátu a jeho orgánov chránené pred lžou, svojvoľnou manipuláciou a zločinom.

•    Zbaviť republiku deštruujúcich dlhov i nevýnosných pôžičiek.

•    Dosiahnuť priemerný mesačný príjem a životnú úroveň pracujúcich a zaslúžených dôchodcov popredných štátov EÚ v reálnom časovom horizonte.

•    Zrovnoprávniť podmienky na rozvoj domáceho i zahraničného podnikania.

•    Obrannú a bezpečnostnú politiku podmieňovať záujmami SR a jej občanov.

•    Zabezpečiť zdroje pre energetickú, informačnú, potravinovú, obchodnú, dopravnú, finančnú samostatnosť republiky a medzinárodné partnerstvá uzatvárať na základe rovnoprávnosti a obojstranného prospechu.

•    Zákonnými a vstupnými zmluvnými opatreniami znemožniť ekonomickým, finančným a lobistickým inštitúciám manipulovanie s vnútornou politickou scénou v republike.

•    Každé prijímanie nového zákona v NR SR, každé uzatváranie novej medzinárodnej zmluvy, každé rozhodnutie vlády či štátneho úradníka skúmať otázkou: Aký má z toho prospech Slovenská republika? Aký má z toho prospech občan SR ?Čo najširšiu podporu od rovnako zmýšľajúcich občanov, aby sme vo voľbách získali možnosť tvoriť naše zákony, usmerňovať štátnu moc určujúcu stav v našej republike a jej vzťahy so zahraničím.

Rozšíriť naše rady o občanov, ktorí oceňujú pravdu, ktorí sa chcú podieľať na správe a riadení nášho štátu, ktorí chcú zveľaďovať tradičné hodnoty nášho národa, určovať a presadzovať pravidlá racionálneho hospodárenia s národným a občianskym majetkom, ktorým nie je ľahostajná občianska, národná, štátna budúcnosť SR.

Predsedníctvo politickej strany
Práca slovenského národa

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský