PROGRAMOVÉ CIELE - PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA (PSN)


Úvodné vytúpenie predsedu Práce slovenského národa Romana Stopku na Programovej konferencii PSN 


Dámy a páni na tvorbe nášho politického programu pracovalo niekoľko nezávislých pracovných skupín. 
Niektoré celkom nepochopili rozdiel medzi cieľovým programom a volebným programom. Časť jedincov sa viac sústredila na metodiku budovania straníckych štruktúr, ďalší na agitačnú taktiku,  iní nám odporúčali razantnejšie spustiť už odskúšané postupy, formy a ciele propagandy. Mnohí zafungovali ako inšpiračné médiá. Je prirodzené, že sa prejavili rozdielne predstavy o tom, čo je a čo môže byť, cieľovým programom strany Práca slovenského národa v dnešnom stave štátu. Taká už je rozmanitosť ľudskej tvorivosti. Podstatné je, že všetci prispeli k dielu konštruktívne a zato im chcem dnes verejne poďakovať, hoci nie všetci sú tu prítomní.  To čo prednesie pán podpredseda je výsledkom bolestnej analýzy procesných príčin a stavu  prítomnosti i prognóz ďalšieho možného vývoja v našej republike. Ak má byť výsledkom nášho straníckeho úsilia samostatný, zvrchovaný, suverénny štát, musíme sa usilovať a nastoliť to, čo bude povedané. Iný zámer by bol len nepravdivý  odklon do hmlistých výrokov, končiacich v odpadovom koši ďalších experimentov s ľudskou trpezlivosťou, a preto  aj pochybný. 

Či budú na naše zámery vhodné realizačné podmienky, to bude kľúčová otázka, okolo ktorej sa budú rozvíjať argumentácie všetkých váhavcov, ale aj našich oponentov. Ja hovorím, že podmienky na realizáciu už tu sú, len je potrebné rozvinúť osvetu, aby sa poznanie možných východísk dostalo do ľudských myslí. I tu získané poznanie môže každý šíriť  tak, ako mu jeho prostriedky umožňujú. Jazyk na rozprávanie a prsty na klávesnici počítača máme možnosť používať všetci. To sú prostriedky dostatočne účinné. Stačí sa odpútať od všetkých pochybností a beznádejí. Zapojte prosím svoju cieľavedomú vôľu a môžeme pokračovať, a to aj tam, kde sme už dávnejšie začali, ale kvôli pochybnostiam prestali.  Každý môže prispieť v meradle svojho dosahu. Šírenie názorov, programových cieľov a získavanie stúpencov, môže robiť každý z nás. Niet na čo čakať.

Prečo sme sa do práce pustili, vieme. Ako máme postupovať, vieme. Čo je náš cieľ povie podpredseda PSN Emil Vestenický: 

Motto: Tí, ktorí samostatnú Slovenskú republiku nechceli, nás chváliť nebudú!
Čestnejší budú odmietaví a  ostatní začnú strojiť pasce. 


PROGRAMOVÉ CIELE POLITICKEJ STRANY PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA

My, členovia politickej strany Práca slovenského národa uznávame usporiadanie ľudskej spoločnosti do vývojom dosiahnutých štátnych štruktúr,  v existujúcich štátnych hraniciach. Uznávame právo každého národa na sebaurčenie a slobodný, ním demokraticky vybraný spôsob vlastného rozvoja. Akékoľvek vonkajšie zasahovanie do vnútorných záležitostí existujúceho štátu považujeme za agresiu. Uznávame Organizáciu spojených národov ako právny i mocenský základ celoplanetárnej mierovej a preto perspektívnej, vzájomnej spolupráce. Sme si vedomí poznatkov získaných vedeckou genetikou o prítomnosti predkov väčšiny nášho obyvateľstva na území dnešnej Slovenskej republiky a z toho plynúcich vývodov voči existujúcej oficiálnej histórii.

Sme presvedčení, že všetky medzinárodné vzťahy majú byť budované dobrovoľne, na základe pravdy, vzájomného národného a štátneho prospechu zúčastnených a to mierovou cestou, teda prostredníctvom rokovaní bez nátlaku. Jednou z kľúčových povinností OSN je presadzovať do riešení všetkých nastolených problémov mierovú cestu a vytvárať príležitosti, aby každý národ mohol budovať svoju budúcnosť vlastnou prácou, bez ničivých vstupov silnejších protivníkov. Bezohľadný zisk ako dnešný hlavný nástroj nadnárodnej ekonomiky musí byť z medzinárodných vzťahov postupne vylučovaný. Prednosť musí dostať vzájomný prospech na dianí zúčastňujúcich sa štátov. To si vyžaduje medzinárodne rešpektovanú autoritu, ktorej úloha prináleží práve OSN.

Politické rozhodnutia našich štátnikov majú primárne smerovať na prospech budovania, rozvíjania a istôt našej spoločnosti, záujmu našich občanov a samotnej Slovenskej republiky, nie len na prospech EÚ a NATO, ktoré sú v našom záujme druhotné.

Stav prítomnosti:

Dnes už sú ohrozené nielen základné atribúty Slovenskej republiky, ale aj jej existencia. Spôsobila to nevedomosť, nekompetentnosť a predajnosť našich popredných politikov a ich zákulisných radcov, uprednostňujúcich osobné záujmy pred štátnymi. V honbe vedenia SNS za mocou zlyhala aj naša najstaršia politická strana budovaná za účelom ochrany národných záujmov. Pronárodný živel bol paralyzovaný rozvratom z vnútra prostredníctvom implantovania cudzej kultúry, rozvrátením školstva  a implantáciou zištných hodnôt do ľudského vedomia, za pomoci masmédií vo vlastníctve zahraničia. Z domácej občianskej ústretovosti sa stala zneužívaná politická slabosť. 

Ak si porovnáme dnešok s obdobím vzniku Slovenskej republiky zistíme, že narastá množstvo povinností občana voči štátu, množstvo predpisov a noriem obmedzujúcich osobnú slobodu občana. Naproti tomu klesá recipročný vzťah štátu k občanovi. Stupňuje sa nátlak hrozbou sankčnými opatreniami voči tomu, kto tento štát podporuje, buduje, komu na štáte a jeho prosperite záleží. Preto čím ďalej tým viac klesá dôvera občana voči štátu a jeho inštitúciám. Štát stráca podporu svojho občana.

Neplnením si základných povinností štátnikov, štátnych úradníkov a zákonodarcov sme sa stali druhoradými, alebo prinajmenšom znevýhodnenými občanmi EÚ čo sa prejavuje v nekvalite a neúmerných cenách na domácom trhu dostupných výrobkov, hodinovej mzde, výške policajných sankcií a podobne. Výdaje občanov rastú neúmerne ich príjmom a štátne postupy voči radovým občanom sa pod rôznymi zámienkami pritvrdzujú. Vyučovacie programy a rovnako aj metodika vzdelávania degenerujú zásahom štátu a pochybných „odborných“ autorít do takej miery, že obsah školských programov rozvracia výchovu občana oddaného svojmu štátu a preferuje hodnoty smerujúce k jeho deštrukcii. Rešpekt voči občianskym právam padá. Aj pronárodne orientovaný učiteľ si v školstve viac vytrpí, než naučí. 

Školstvo povzbudzuje a masmédia usmerňujú mládež k trvalej bezduchej zábave a jej uprednostňovaniu pred štúdiom a prácou. Rovnaký postup je udržiavaný neúmernými peňažnými dávkami voči nezamestnaným. Poctivá práca je znevažovaná a vyhýbanie sa práci je podporované. Ten čo tvoril pre štát, aj ten čo ešte tvorí, dostáva neraz za vykonanú prácu menej, než ten čo je odkázaný z vlastnej viny a bez pracovných zásluh, na sociálnu podporu. Lojálnosť pracujúceho sa necení, ale pred drzou bezočivosťou prospechára štát cúva. Vládna moc tak viac preferuje ukričanú požadovačnosť a prospechárstvo, než poctivú prácu lojálneho občana.  Pôrodnosť klesá a nanucujú nám cudzie náboženstvo, neznášanlivosť a prácu odmietajúci, zato agresívny spôsob života imigrantov. Úloha otcov ako aj tradičná spôsobilosť mužov a žien i významnosť rodiny, potvrdené evolúciou, sú znevažované a spochybňované. Naši najlepší študenti unikajú za prácou do zahraničia pre nedostatok príležitostí doma. Starí ľudia sú vytláčaní na okraj spoločnosti ako nežiaduci živel. Z kybernetizácie spoločnosti sa stáva nástroj na vydieranie zamestnancov hrozbou nezamestnanosti, napriek tomu sa vek do dôchodku predlžuje. 

Zrušila sa vojenská základná služba bez zváženia komplexných následkov, čím spoločnosť stratila poslednú príležitosť na formovanie štátotvorného občana. Z ľudí pochybnej povesti, uprednostňujúcich ako jedinú hodnotu života peniaze, sa stávajú celebrity. Náš štátny dlh nezmyselne narastá s príchodom každej novej vlády, bez ohľadu na víziu jeho likvidácie. Využívanie pôdy nesmeruje k zabezpečeniu potravinovej sebestačnosti obyvateľstva, ale k naplneniu obchodných požiadaviek zahraničných obchodníkov, ktorí diktujú svoj záujem smerujúci k jednostranným ziskom a deštrukcii nášho štátu. Na krásnu poľnohospodársku pôdu sa lejú tisíce ton betónových platní pre výstavbu prenosných plechových hangárov cudzích skladov a obchodov.  Z korupcie sa stal mocenský nástroj držiaci opraty k chomútom na krku politikov.  Zámerne sa v spoločnosti vytvára napätie umožňujúce schvaľovanie zákonov na razantnejšie represívne opatrenia.  Súdne spory sa hrozivo predlžujú. Štátna ochrana občana proti zločinom  sa napriek rastúcim možnostiam ponúkaných technologickým pokrom zhoršuje. Obranyschopnosť štátu nielen klesá, ona sa prepadla do nefunkčného stavu. Štát nie je schopný brániť sa proti byrokratickej a diktátorskej mašinérii EÚ, tendenčným tlakom predstaviteľov NATO, ani proti hrozbám potenciálnych vnútorných nepokojov. Prevencia boja proti terorizmu má kampaňový charakter so silnou závislosťou na cudzích informačných zdrojoch. Proti živelným pohromám celoštátneho rozsahu sme bezmocní a už vôbec nechceme rozoberať možnosti a následky agresie cudzieho štátu. Napriek tomu je vraj väčšina občanov spokojných. Tak sa to snažia prezentovať naši škriepiaci sa politici podporovaní mienkotvornými masmédiami, ktorých nezaujíma ako nastolený problém či výzvu spoločnosti riešiť, ale hľadajú cesty ako sa z nich vykrútiť. Lenže vykrúcaním štát ani jeho občana neochrániš. 

Žiaľ masmédiá v cudzích rukách, ktoré sa tak veľmi oháňajú domnelým strážením pravidiel demokracie, občianskych a ľudských práv, podporujú len tvorbu politicky podmienených škandálov dávajúc im nadmernú publicitu v nádeji, že odpútajú pozornosť občana od reálneho vnímania stavu v republike. Od nastoľovania takých otázok ako: Do čích rúk prešla celá výrobná základňa Slovenskej republiky? Kam sa presúvajú zisky z práce občanov republiky? Čo sa nám to pod nosom deje so zvrchovanosťou, nezávislosťou, územnou celistvosťou Slovenskej republiky? Do čích rúk sa dostáva naše nerastné bohatstvo, pôda, voda, výrobné kapacity a vôbec celá tvorivá a produkčná kapacita našich ľudí, to je mocensky nežiaduca a občiansky chúlostivá pravda, od ktorej sa usilujú pozornosť voliča odpútať.  

Činnosť masmédií je dnes zameraná na presviedčanie občana, že vraj niet inej alternatívy než tá, ktorú veľkokapitálové kruhy a nimi ovládané masmédiá ponúkajú. Všemožne sa snažia odradiť verejnosť od podpory novovzniknutých politických strán, usilujúcich sa zbaviť  politiku temnoty, do ktorej ju mainstreamové médiá uvrhli. 

My politickú scénu ani úsilie občanov netrieštime, ako by nás radi obviňovali. My sa usilujeme nastoliť v politike stav, aký si občan dávno zaslúžil. 

Príčiny vzniku strany:

Na slovenskej politickej scéne, až do nášho príchodu chýbala strana, ktorá by po získaní moci, nielen slovne, ale aj de facto naplnila požiadavky občana na sociálne istoty, jeho predstavy o možnostiach osobne sa uplatniť úmerne svojim schopnostiam, žiť v duchu kresťanských tradícií v slobodnej, zvrchovanej, zahraničím rešpektovanej, prosperujúcej a stabilnej Slovenskej republike, ctiacej práva svojich občanov. 

Vznik politickej strany Práca slovenského národa je reakciou na oprávnenú nespokojnosť spoločnosti s aktuálnym stavom Slovenskej republiky, ktorej ťažisko spočíva v neochote občana prijať budúcnosť bez národnej identity, ktorú nám vládnuci politici bez zodpovednosti, pripravujú. Im je osud štátu i záujem občana ľahostajný, nám nie. Ich prostredníctvom sa všetka moc, ktorá podľa Ústavy Slovenskej republiky pochádza od občanov, stáva cudzoúčelnou. Jej uplatňovanie týmito zástupcami slúži zahraničným elementom a ich záujmom. Má štátodeštrukčný charakter a naša budúcnosť  je nimi smerovaná do straty národnej identity, oslabovania štátnej suverenity, zvrchovanosti, nezávislosti a napokon do zániku celého štátu. 

To, čo nám pripravujú dnešní povrchní a samoľúbi politici nie sú podmienky na lepšiu životnú úroveň, ani kultúrna a národná samostatnosť, ale klamom spola napĺňaných sľubov maskované rozplynutie sa v prostredí ovládanom bezohľadnejšími národnými celkami a ich technokratmi sústredenými na zisk a moc. Slovenskému národu pripravujú cestu stratenia v cudzích populáciách. Nie sme žiadni nacionalisti, len chceme zabrániť cudzím šovinistom a megalomanom parazitovať na našom národe, na našich občanoch, na našom štáte. 

Všeobecné vyhlásenie:  

My, ako politická strana Práca slovenského národa vyhlasujeme, že celé vedenie štátu a vládna moc sú prvoradé orgány štruktúry riadenia štátu, ktoré musia vytvárať podmienky na rozvoj a rast kvality hospodárstva v záujme Slovenskej republiky a jej občanov a Národná rada má na to vytvárať do zákonov sformované podmienky.

Sme si vedomí rozporu vyvolaného v spoločnosti znižovaním výrobných nákladov a zvyšovaním produktivity práce robotizáciou na jednej strane a stagnáciou miezd na druhej strane. Rovnaký účinok má sústreďovanie výroby do oblastí s možnosťou využívania lacnejšej práce. To síce umožňuje producentom a obchodníkom bohatnúť, ale masám obyvateľstva znižuje schopnosť kupovať, čo spätne blokuje výrobu a plodí novú nezamestnanosť. Prístup musí byť komplexný a toho je schopný len štát držiaci pod kontrolou bezhraničnú honbu za ziskom.

Rovnako tak je pre nás neprijateľné, bezperspektívne umožňovať vyspelejším štátom, aby na Slovensku ekonomicky profitovali bez ochoty deliť sa o špičkové technológie a tým odďaľovať  vyrovnanie životnej úrovne pracujúceho obyvateľstva. Je potrebné orientovať národnú, ale aj celoeurópsku politiku na vyrovnanie technologických úrovní krajín EÚ, čím urýchliť aj náš prospech. Inak je pre nás EÚ neúnosná ba skôr škodlivá. Ňou nastoľovaný stav prehlbuje rozpory v našom štáte natoľko, že strácame politický vplyv na dianie, strácame možnosť riadiť a brániť svoj štát . Strácame schopnosť udržiavať spokojnosť obyvateľov a nekonfliktný stav v republike.

Vnútorne sa nám ukazuje potreba zvýšiť centralizáciu riadenia štátu, školstva, zdravotníctva. Distribúcia elektriny, plynu, tepla, vody musí byť pod štátnou kontrolou a  štátom vlastnená. Javí sa užitočné zrušiť neprínosné štruktúry územného riadenia.

Ciele všeobecné:

Politické ciele našej strany Práca slovenského národa sú podmienené aktuálnym stavom reality, v ktorej Slovenská republika čo do vnútornej situácie i zahraničných väzieb existuje, a realizovateľnými zmenami v kontextuálnej závislosti pre budúcnosť. Prezentované ciele sú určujúcim kompasom smerovania úsilia členov strany a jej priaznivcov, umožňujúce formovať Slovenskú republiku ako zvrchovaný, suverénny, nezávislý, územne celistvý štát s nedotknuteľnými hranicami. Chceme štát usilujúci svojou vnútornou i zahraničnou politikou presadiť  potreby a záujmy vlastných občanov a na základe obojstranného prospechu rozvíjať spoluprácu s ostatnými štátmi sveta združenými v Organizácii spojených národov. Preto vychádzame z faktologických argumentov charakterizujúcich vývojový stav SR od jej vzniku po aktuálnu prítomnosť. Protiobraz  k činnosti predošlých politikov a jej následkov zrkadliacich sa v nimi vytvorenej prítomnosti, vyjadrený vo vyššie podanom popise, kontrastnejšie charakterizuje smerovanie našej politickej strany ako aj úsilie, ktoré musí byť členskou základňou strany a priaznivcami vyvinuté na jeho udržanie. 

Usilujeme o sformovanie SR do mierotvorného, kooperujúceho, zvrchovaného, suverénneho, na maximálne únosnú mieru nezávislého, územne celistvého štátu s nedotknuteľnými hranicami. Usilujeme o štát, ktorý bude plniť svoje povinnosti voči občanovi s maximálnym dôrazom na ochranu jeho slobôd, práv, majetku a osobnej dôstojnosti. Usilujeme o štát, kde bude každý občan zákonmi, štátnymi inštitúciami í štruktúrami podporovaný a chránený v miere jeho účasti na budovaní štátu. Občan bude v ňom mať plnú možnosť uplatniť a rozvinúť svoj genetický potenciál. Chceme také usporiadanie štátnej moci, kde aj súkromný majetok podporuje zachovanie existencie SR. Podporíme konkurenciu, podnikateľskú súťaž, rast každého technologického odvetvia, ktoré prináša prospech občanovi, štátu a jeho ochrane. Toto nie je úloha, ktorá sa dá realizovať pár opatreniami za jedno volebné obdobie. Je to cieľ, ktorému sa budú úlohy každého volebného programu našej strany prispôsobovať.

My, rodiaca sa politická strana PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA, máme zámer presadiť za vládcu v našom štáte jeho občanov a nikto iný nemá právo diktovať nášmu štátu svoje podmienky. 

Každé prijímanie nového zákona v NR SR, každé uzatváranie novej medzinárodnej zmluvy, každé rozhodnutie vlády či štátneho úradníka skúmať otázkou: Aký má z toho prospech SR? Aký má z toho prospech občan SR?

Personálna politika vo všetkých oblastiach štátnej služby má byť navzájom previazaná a podmienená ochotou jedinca brániť svoju vlasť. V záujme udržania kontinuity odborného riadenia je vo všetkých štruktúrach štátnych organizácií žiaduce vyznačiť funkcie s prípustnou politickou nomináciou. Nositelia bezpečnostných informácií a postupov nesmú postúpiť službou získané informácie prostrediu na opačnej strane záujmu štátu. Na presadenie týchto myšlienok do praxe je potrebné vytvoriť pozitívne i sankčné motivačné prostredie. 

Našim prvoradým cieľom je trvalý prospech občanov, zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť, územná celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

Politika aj politici majú slúžiť prítomným i budúcim záujmom štát tvoriacich občanov SR a prospechu i bezpečnosti štátu.

Pravda a čestný občan Slovenskej republiky musia byť funkciami štátu a jeho orgánov chránené pred lžou, svojvoľnou manipuláciou a zločinom.

Čo so svojim životom občan SR spraví, je jeho vec. Štát mu bude vytvárať podmienky na tento život.

Naše ciele aplikované do oblastí:

Kultúra a školstvo:

Každý národ má právo na sebaurčenie, ktoré má v modernej dobe možnosť uplatňovať prostredníctvom vlastných zákonov na hranicami vyznačenom vlastnom štátnom území. Násilné porušovanie hraníc za ľubovoľným účelom je pozvoľna vytesňované posilňovaním významu a autority Organizácie spojených národov a medzinárodným právom. Žiaľ naďalej sa vyskytujú v štátnych i náboženských štruktúrach predstavitelia so sklonom k populistickému zneužívaniu ľudských vášní na základoch rasovej, národnostnej či náboženskej výnimočnosti a prekrucovania histórie. Politické zvýhodňovanie ľubovoľného náboženstva, ktorejkoľvek rasy, národa či národnostnej menšiny a ich záujmov, čo aj skrytými metódami a násilné uprednostňovanie cudzej kultúry, skôr či neskôr vyústi do stupňovania agresivity miestnej zahraničnej politiky. Takým následkom je potrebné predchádzať formovaním vedomia domáceho obyvateľstva prostredníctvom národnej kultúry a štátneho školstva na pravdivých, nie tendenčných základoch, ako určujúcich prvkov formovania mierovej svetonázorovej orientácie ľudstva. 

Prvoradým cieľom nášho školstva, adekvátne na všetkých úrovniach, je vychovávať tvorivého, pracovitého a lojálneho občana zameraného na mierové spolunažívanie, ochotného k súťaživej a všestranne výhodnej spolupráci v duchu kresťanských tradícií.

Zločinom páchaným na našom národe je programový rozpad školského systému a tým zámerné zneužitie oficiálneho vzdelávacieho procesu na ohlupovanie národa. Programová náplň školstva všetkých úrovní musí stavať základy rastu objektívneho vnímania a poznávania sveta s maximálnou možnosťou rozvinúť osobnostné predpoklady vzdelávaného. 

Získané odborné skúsenosti najlepších jedincov musia byť zužitkovávané v rámci špecializovaného a odborného školstva. 

Sme za zužitkovanie a zveľaďovanie všetkých hodnôt na prospech našich občanov, ale nedopustíme oslabovanie hodnôt tvoriacich a posilňujúcich našu štátnosť.

Akékoľvek skresľovanie historickej pravdy musí byť z domácej politiky aj v oblasti kultúry a školstva vykorenené. 

Náš jazyk, naše kultúrne hodnoty, tradície, zvyky a zákony musia byť rešpektované, chránené a na našom území preferované.

Vytvoriť domáce podmienky na uplatnenie sa aj tvorivým a inovatívnym jedincom.

Hospodárstvo: 

Štát je v situácii kedy naši politici poklonkujúci manažmentu predstavujúcemu zahraničný kapitál, ktorý pred nedávnom za babku získal naše fabriky i technologické zariadenia a teraz vydiera destabilizáciou domáceho trhu práce, neplatí dane a arogantne ovplyvňuje výsledky volieb.

Konanie našich štátnych predstaviteľov je podmieňované záujmami Európskej únie, nie záujmami suverenity, zvrchovanosti, nezávislosti Slovenskej republiky ako štátu, ktorý má slúžiť svojim občanom. Na území SR sa nevytvárajú podmienky na podporu rozvoja vlastnej vedy, výskumu, vývoja, energetiky či domácej produkcie SR, ale zahraničných subjektov. Domáce podnikanie je množstvom administratívnych opatrení znevýhodňované oproti podnikaniu zahraničnému a pozícia malého podnikateľa je úradmi redukovaná na bezmocného platcu daní, bez poskytnutia potrebnej ochrany ústretovej voči jeho potrebám a priebežným aktivitám. Občianska svojpomoc a malovýroba je potláčaná množstvom administratívnych podmienok a zákazov. Dnešní predstavitelia SR ako aj predstavitelia vplyvných politických strán síce verbálne prijímajú, ale de facto zavrhujú svoju zodpovednosť za rozvoj a budúcnosť štátu, ktorý zastupujú a majú viesť i riadiť k prospechu občanov. Nenesú faktickú zodpovednosť za vytváranie pracovných príležitostí ani za rast životnej úrovne, či možnosť kultúrneho rastu a pravdivú informovanosť občana. Vinou doterajšej štátnej politiky sa napriek členstvu v Európskej únii, jej vrcholovej úrovni nepribližujeme, ale vzďaľujeme. Ako dôkazy nám poslúžia také ukazovatele ako napríklad mesačné príjmy obyvateľov, dostupný sortiment, cena a kvalita tovarov na domácom trhu, úroveň zdravotného a sociálneho zabezpečenia, prípadne kvalita aj ochota v poskytovaných službách vrátane bankových, daňové zaťaženie občana, miera rešpektu štátnych inštitúcií voči občanovi a jeho štátnej ochrany. Všade narazíte na podivný úkaz. Občan je vítaný a žiaduci kým platí, poslúcha, počúva, slúži. Keď má po zásluhe niečo dostať, narazí na bariéru prieťahov a neústretové konanie obslužného úradníka.

Na území SR sa nevytvárajú podmienky na podporu uspokojenia potrieb a záujmov domácou produkciou. Prejavuje sa to v negatívnych dôsledkoch na vedu, výskum, energetiku, informatiku, priemyselný rozvoj, poľnohospodárstvo, ba ešte aj na možnosti relaxačného záhradkárstva. Rovnako negatívne prejavy sú vo vnútornej obchodnej aj podnikateľskej politike a následkoch na aktivitách obyvateľov. 

Žiaľ aj kybernetické technológie vytvárajú v našich podmienkach podstatne väčší priestor na znevýhodňovanie, šikanovanie a sankcionovanie občana, než na zvyšovanie efektivity práce a pracovného pohodlia, čo je markantné aj na chode štátnej administratívy, výsledkoch bezpečnostných a policajných služieb, zhromažďovaní a distribúcii informácií. 

Komu inému takéto postupy slúžia, ak nie zahraničným subjektom a ich vazalom? Pritom sa táto deštrukčná stratégia starostlivo ukrýva za tvorbu nestabilných pracovných príležitostí pre občanov.

Čo všetko spôsobila ľahkovážna zapredanecká politika našich vlád zistíme, keď si položíme otázku, čo ohrozuje dnes, a ešte viac v budúcnosti našu slobodu, nezávislosť, suverenitu, zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc Slovenskej republiky. Aj keď všetko neprečíslime tak aspoň v náznakoch prezentujme čo sa stalo a aké nás čakajú následky. 

Ohrozuje nás:

- finančná nesamostatnosť , závislosť od zahraničných bánk spôsobená ľahkovážnym prijímaním záväzkov,  pôžičky s neúmernou úrokovou sadzbou a problematickou návratnosťou,

- prijatie nátlakového počínania EÚ za zákonný stav a bezhlavé podrobovanie sa jej normám a požiadavkám,

- prenos informácií je pod zahraničnou kontrolou

- celá energetika je v zahraničných rukách,

- surovinová a nekontrolovateľná produkčná závislosť SR na zahraničných vlastníkoch pôvodne našich podnikov, ktorí prostredníctvom pracovných miest môžu usmerňovať voličskú priazeň,

- o našej produkcii a úrovni nezamestnanosti rozhodujú u nás cudzie ekonomické a finančné korporácie, ktoré môžu ovplyvňovať aj tvorbu zákonov, čo nastoľuje problém možnej diktatúry a spochybňuje demokratickosť zriadenia,

- zahraničné monopoly usilujú a postupne získavajú možnosti nekontrolovateľného ovládnutia nášho nerastného bohatstva, ovládnutie priestorov termálnych vôd a celého     sladkovodného hospodárstva,

- zahraničné spoločnosti ovládli náš maloobchod a usilujú o trvalé ovplyvňovanie cenovej     politiky a zvyškovej produkcie domáceho poľnohospodárstva, vrátane obmedzenia významu záhradkárstva, sadovníctva, poľovníctva, včelárstva, vinárstva i malochovu domácich zvierat pre vlastnú potrebu a potravinové samozásobenie,

- zahraničné spoločnosti ovládli likvidáciu odpadov a zber smetí v obývaných aglomeráciách do takej miery, že v tejto oblasti diktujú cenovú politiku a ďalší vývoj,

- postupne sa dotvárajú podmienky na ovládnutie poľnohospodárskej pôdy a celého lesného hospodárstva.

Za vyše štvrťstoročia samostatnosti sme sa dopracovali na pokraj totálnej destabilizácie štátu. Naša kritika stavu je však konštruktívna a teda pozitívna. Hľadáme a ukazujeme príčinné súvislosti existujúceho stavu a možné cesty nápravy v nových, celosvetovo sa rodiacich podmienkach možností rozvoja národného štátu.

Vítame každú zahraničnú investíciu a sme ochotní vytvárať pre ňu podporné podmienky. Sme však proti štátnej diskriminácii vlastných podnikateľov, zneužívaniu a informačnému zavádzaniu našich občanov. Sme za zužitkovanie a zveľaďovanie všetkých hodnôt na prospech našich občanov, ale nedopustíme stratu hodnôt zakladajúcich a posilňujúcich našu štátnosť. 

V oblasti rozvoja vedy, výskumu vývoja výroby i spotreby je žiaduce obnoviť systém dlhodobého plánovania a dať podstatne väčší priestor vplyvu odborníkov na politiku, aby štát fungoval ako riadený mechanizmus a nie tackavý chaos. Prvý predpoklad je v obnovení štátneho majetku aspoň v tých oblastiach, ktoré majú kľúčový význam. To je energetika, distribučné siete vrátane informačných, potraviny, surovinové hospodárstvo, využitie pôdy, lesov, vody.

Podriadiť príležitosť na podnikanie a realizovanie sa zahraničného kapitálu na teritóriu Slovenskej republiky záujmu republikového rozvoja a prospechu občanov SR.

Zákonnými a vstupnými zmluvnými opatreniami znemožniť zahraničným monopolom manipulovanie s vnútornou politickou scénou. 

Zrovnoprávniť podmienky na rozvoj domáceho i zahraničného podnikania.

Zabezpečiť zdroje pre energetickú, informačnú, potravinovú, obchodnú, dopravnú, finančnú samostatnosť republiky a medzinárodné partnerstvá uzatvárať na základe rovnoprávnosti a obojstranného prospechu.

Zabezpečiť potravinovú sebestačnosť Slovenskej republiky bez ohľadu na obmedzujúce a znevýhodňujúce kvóty EÚ.

Politika finančná:

Žiadna inštitúcia v našom štáte nesmie  brzdiť štátu prospešné aktivity ani paralyzovať a znechucovať aktivity občana, vyčerpávať  jeho zdroje a  brzdiť  jeho intelektuálny potenciál postihovaním prospešnej iniciatívnej tvorivej činnosti. Rozumie sa tým napríklad aj diskriminačná daňová politika.

O finančných záujmoch, postupoch a opatreniach Slovenskej republiky nemôže a nebude rozhodovať diktátom administratívna norma cudziny. 

Pôžičková politika štátu musí byť vedená záujmom prospechu štátu a nie populizmom vládnucej politickej strany. Bude orientovaná na tvorbu štátnych zdrojov a vždy podmienená rozpočtom na jej likvidáciu. Rozhodnou úlohou sa javí zbavenie republiky deštruujúcich dlhov i nevýnosných pôžičiek.

Ústrednými opatreniami je potrebné chrániť občana pred svojvôľou bánk v stanovovaní úrokových sadzieb a cien za služby klientom. Budeme požadovať jednoznačne rovnaké ceny za bankové služby aké majú občania danej banky v ďalších štátoch EÚ.

Štát musí plniť  významnejšiu úlohu  v regulácii domáceho finančného sveta a to tak, aby bol proces transparentný a objektívne vyhodnocovaný. Musíme byť chránení pred manipulačným vplyvom nadnárodných finančných subjektov presahujúcich kapacity a možnosti nášho štátu. Je vysoko aktuálne zamyslieť sa komplexnejšie nad znovuzavedením vlastnej meny a zavedením majetkových daní, aby sa znížila nadmerná koncentrácia bohatstva.

Štátny funkcionár ponesie zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie pri nakladaní so štátnym majetkom.

Politika Sociálna: 

Naši dnešní politici a štátnici fakticky nenesú žiadnu zodpovednosť za stagnáciu životnej úrovne a straty možností kultúrneho rastu občanov Slovenskej republiky. Zbavujú sa zodpovednosti za vytváranie príležitostí na uplatnenie sa mladých ľudí v domácom prostredí. Je im ľahostajné, že sa zahadzujú úžasné skúsenosti ľudí v pokročilom veku. Vykrúcajú sa zo zodpovednosti za nefunkčnosť nimi prijatých opatrení na vytváranie pracovných príležitostí vo vzdialenejších časových perspektívach. Podporou tvorby zákonov umožňujúcich devastáciu rodiny a tradičných kultúrnych hodnôt, demoralizujú spoločnosť. Žiaľ, nik z bývalých konštruktívnejších štátnikov, dnešným vládcom nepripomenie následky, ktoré svojimi prospechárskymi rozhodnutiami vyvolajú zvalením nimi vytvoreného bremena, na budúce vládne generácie. Na vine je nedostatok občianskej odvahy, štátodeštrukčne orientované masmédiá ale aj sama verejnosť, ochotná mlčky znášať nastolený stav a tým podporovať zotrvanie u moci tých politikov, ktorí ho vyvolali.

Keďže štátna moc podľa Ústavy SR pochádza od občanov, musí politika štátnych orgánov zabezpečiť zvrchované uplatnenie tejto moci na prospech slobody, blahobytu a bezpečnosti občanov a ich oprávneného majetku, na posilnenie sociálnych istôt a kvality ich zabezpečenia .

Dôchodcovský i zdravotnícky poisťovací systém patria do rúk štátu, aby sa znemožnilo parazitovanie na ňom rôznym firmám. 

Je treba zabrániť systému druhého dôchodkového piliera pred únikom zo záväzných povinností voči prispievateľom.

Dosiahnuť vyrovnanie mesačného príjmu a životnej úrovne našich pracujúcich a zaslúžených dôchodcov s občanmi popredných štátov EÚ v reálnom časovom horizonte.

Sociálne dávky trvalo nepracujúcich odvodzovať od minimálnej mzdy stanovenej zákonom  

Prednosť vo využívaní výhod existujúceho sociálneho systému nastaviť na prospech tých, ktorí ho svojou prácou vytvárali, umožňujú jeho fungovanie a zároveň na podporu pôrodnosti v radoch  zamestnaných rodičov..

V žiadnych existujúcich sporoch medzi zdravotníckym personálom, zdravotníckymi poisťovňami či zariadeniami profitujúcimi v oblasti zdrojov zákonom stanovených na odvod štátom, pacient nesmie byť  rukojemníkom. 

Náboženská politika:

Väčšina obyvateľstva Slovenska tradične ctí kresťanské hodnoty, hlási sa k Cyrilo-metodským tradíciám a ako taká je vysoko tolerantná k iným náboženstvám pokiaľ tieto rešpektujú základné pravidlá morálky, mravnosti a svedomia. Ctíme tradičné vzťahy muža a ženy potvrdené tisícročiami ľudskej evolúcie. S ochrannou vôľou sa staviame k právam ľudskej bytosti a zachovaniu pozície rodiny v spoločnosti.

Rešpektujeme každé vierovyznanie, ktoré pomáha občanovi v jeho duchovnom rozvoji, ale sme proti mocenským tendenciám manipulátorov zneužívajúcich vieru v Boha a prirodzené náboženské cítenie človeka na politické a diskriminačné ciele.

Šírenie náboženstva násilím považujeme za  neprípustné a štát musí pred násilím, aj potenciálnym, svojho občana chrániť preventívne.

Politika národnostná:

Ctíme práva všetkých ľudí našej planéty a budeme ich presadzovať na území celej našej republiky, ale nedopustíme zastrašovanie, útlak, klamanie, či iné znevýhodňovanie počestného občana našej republiky pod žiadnou zámienkou, ani zneužívanie veľkorysosti našich zákonov na prospech vypočítavých príživníkov a pochybných podnikavcov. Vítame každého hosťa, ktorý rešpektuje náš štát, naše zákony, našu kultúru, našu morálku.

Vychádzame z presvedčenia, že každá ľudská bytosť si má právo vybrať svoju národnosť, prípadne môže byť jej podporovateľom, ale človek  je povinný byť lojálny voči štátu, ktorého je občanom a znášať narušenie tohto záväzku vo všetkých dôsledkoch. Je neprípustné, aby pod maskou menšinovej politiky boli presadzované mocenské záujmy cudzieho štátu.

Nemáme najmenšie výhrady voči žiadnej rase, náboženstvu či národnosti. Výhrady vznášame voči bezohľadným, parazitickým a deštrukčným formám života, obzvlášť ak zneužívajú existujúci sociálny systém, ľudský súcit, morálku, tolerantnosť a veľkorysosť domáceho obyvateľa. 

Politika Imigračná:

Našu imigrantskú politiku nesmie diktovať žiadny cudzinec ani žiadna nadnárodná štruktúra. Je záležitosťou občanov SR ako sa rozhodnú a nijaký štátny úradník s mandátom na 4 roky nemá právo rozhodovať o prijatí takých záväzkov štátu, ktoré smerujú k jeho zničeniu. Ľudia sú kultúrnosťou vzťahov zaviazaní jeden k druhému k vzájomnému rešpektu. Normy vzájomných vzťahov určuje hostiteľ a nie hosť. Fakt, že sú si rovní, musí rešpektovať každý, avšak na domácej pôde má prioritu pravidlo hostiteľa a hosť to musí prijať bez pokušenia niečo nanucovať. 

Pravidlá, ktoré budeme v oblasti imigrácie nastoľovať a obhajovať budú diktované základnou podmienkou, ktorou je zachovanie suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky.

O imigrácii, ako o invázii a organizovanej forme násilia, sme hovorili už v r.2015, keď mocenské štruktúry EÚ a domáce vládne považovali celý proces div nie za Božie požehnanie. Vieme, že príval imigrantov do Európskej únie je organizovaný a bol starostlivo načasovaný. Vieme , že to bolo úsilie smerujúce k  oslabeniu, destabilizácii, rozvratu a deštrukcii pôvodných národných štátov na európskom kontinente. Vieme, že naplneniu tohto cieľa napomáhali vlastníci masmediálnych prostriedky aj  v našom štáte dobre koordinovaným úsilím. S ich prispením mal cudzorodý živel oslabovať vplyv pôvodne kresťanskej kultúry, ku ktorej sa mnohí z domácich politikov hlásia a deštruktívne pôsobiť na štátnu moc ako sme mohli sledovať v nosných štátoch EÚ. Snaha čeliť tomuto vypočítavému barbarstvu, namierenému proti európskej kultúre, nie je príznak žiadnej xenofóbie. Je to len prirodzená sebaobrana kultivovaného bytia, schopného predvídať vývoj udalostí. Každý štát má prvoradú povinnosť starať sa o svojich obyvateľov  a o zachovanie vlastnej existencie. Ak túto povinnosť nie sú domáci štátni predstavitelia schopní plniť, niekde sa stala chyba a vina padá aj na ich hlavy, ak primerane a včas nereagovali. Nech bolo pozadie tohto procesu akékoľvek, stretlo sa s odporom širokých más, ktoré si vynútili primeranejšiu reakciu manipulujúcich politikov. 

Naša strana nie je proti evolučnej, bežnými prostriedkami zvládnuteľnej migrácii. Taká by náš život mohla aj obohatiť. Ale sme rozhodne proti zámerne vyprovokovanej imigrantskej invázii, ktorá nás ohrozuje kultúrnym rozvratom, násilím voči nevinným, pokojne žijúcim ľuďom a nepredvídateľnými epidémiami. Strata kontroly nad prípustnou mierou a podľahnutie cudzím diktátom je násilie páchané na vlastnom obyvateľstve a vinníci majú niesť plnú zodpovednosť. 

Politika Zahraničná:

Úlohou zahraničnej politiky je vysvetľovať národné záujmy, oprávnenosť vznášaných nárokov nášho štátu a rozvíjať ústretovosť a formovať nové možnosti vo všetkých štruktúrach svetového politického diania. Vytvárať tak všestranné príležitosti na realizáciu práce občanov Slovenskej republiky.

Zahraničná politika štátu nech je vedená s cieľom posilňovať autoritu, zvrchovanosť , suverenitu, nezávislosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc Slovenskej republiky. Chrániť záujmy svojho občana v medzinárodnom prostredí s dôrazom na jeho slobodu, ľudské práva a majetok. Vždy a všade postupovať v záujme našej  bezpečnosti a minimalizácie neprospechu z každej závislosti.

Každé uzatváranie medzinárodnej zmluvy, každé rozhodnutie vlády či štátneho úradníka, musí byť podmieňované základným cieľom vyjadreným otázkou: Aký má z toho prospech Slovenská republika? Aký má z toho prospech občan SR?

Naša najbližšia budúcnosť je ovplyvňovaná cieľmi a hodnotami, ktoré diktátom nastoľuje autorsky anonymná Európska únia. Ich tvorcovia nie sú nositeľmi našich národných hodnôt a nie sú naklonení zachovaniu národných štátov . Usilujú o ich pochovanie vo vidinách obchodných ziskov globalizácie, ktoré všestranne maskujú a skrášlene prezentujú. Pre nás je však oveľa významnejší cieľ, zmysel a obsah konania, než forma jeho podania, či spôsoby ich vysvetľovania. Preto ich postup odmietame.

Chceme byť rovnocennými partnermi, podielnikmi, tvorcami Európskej únie. Odmietame byť sluhami a dvojnásobne nás poburuje možnosť byť poddanými či otrokmi autorov týchto pochybných globalizačných teórií. Zotrvanie Slovenskej republiky v organizačných štruktúrach Európskej únie preto podmieňujeme mierou prospechu, ktoré nášmu štátu a jeho občanom poskytne. Akékoľvek postupy, normy i hodnoty stanovované touto nadnárodnou štruktúrou nech sú najprv zavedené a odskúšané v plnom rozsahu na dominantných štátoch jej štruktúry. Ak sa osvedčia vo svojich následkoch, môžu byť prijímané v štátoch s menšou spôsobilosťou obnoviť svoj pôvodný stav. Pri našom počte obyvateľov, rozlohe štátu, ekonomickej významnosti a technologickej úrovni, podporovať  bezhlavé nastoľovanie ich diktátorských avantúr, znamená pre nás hazardný experiment, s  možným nezvratným devastačným následkom. Dôsledkom zištnosti západných producentov a obchodníkov sme sa už teraz stali konzumentmi tovarov z odpadkového koša EÚ, od čoho sa odvíjajú ďalšie následky pre nášho obyvateľa vo všetkých oblastiach života. 

Obrana a bezpečnosť: 

Úlohou kompetentného politického vedenia štátu je plnohodnotne umožniť občanovi Slovenskej republiky brániť svoju vlasť a poskytnúť mu všetky možnosti, aby bol na túto úlohu pripravený a vybavený v rozsahu svojich genetických daností. Budeme budovať armádu na základoch našich národných a občianskych možností a formovať štátnu vojenskú kultúru vychádzajúc z úrovne civilného školstva a spôsobu života našej spoločnosti. Cieľom je vybudovať armádu i ostatné bezpečnostné zložky úmerné počtu obyvateľov Slovenskej republiky a jej ekonomickým možnostiam, s využitím domáceho intelektuálneho a výrobného potenciálu, s únosnou záťažou pre spoločnosť. V materiálnom zabezpečení uprednostniť prostriedky umožňujúce úspešne splniť zákonnú úlohu v podmienkach nášho geopolitického priestoru, s minimálnymi stratami. 

Sme si vedomí, že armáda i polícia sú nevýrobné zložky a ako také sa ľahko stávajú objektom osočovania. Ak my nebudeme svoju armádu preferovať, naši neprajníci ovládnu priestor na jej znevažovanie do takej miery, až sa jej príslušníci budú hanbiť za službu. To je postup, ktorý nepriateľovi zaručuje víťazstvo skôr, než vojna začne. Spoločnosť si zvykla a už si ani neuvedomuje, že za chyby politikov platia príslušníci štátnych ozbrojených zložiek prví, a to svojou povesťou i krvou.  Občan našej republiky musí na praktických skutkoch vidieť i cítiť, že bezpečnostné orgány štátu sú nástroje na ochranu jeho zákonných vymožeností, jeho prospechu i prospechu štátu. Vojsko ani polícia v našom štáte nesmie byť bezduchý násilný prostriedok na vymáhanie zákonom stanovených noriem. Spolu so súdnictvom a štátnym úradníckym aparátom musia vytvárať dôveru občana vo svoj štát a povedomie bezpečnosti života v ňom. Tomuto záujmu musí byť podriadená všetka personálna politika v nich. Technologický pokrok sa nesmie sústreďovať do reprezentačných záujmov funkcionárov, ale do spôsobilosti využiť dostupné informácie v aktuálnom čase a efektívne presadiť záujmy našej republiky aj v nanútenej situácii.

Diplomatickou aktivitou a vstupnými zmluvnými opatreniami znemožňovať nadnárodným ekonomickým, finančným a lobistickým inštitúciám manipulovanie s vnútornou politickou scénou v republike a znižovať úroveň zvrchovanosti, suverenity a nezávislosti Slovenskej republiky.

Obrannú a bezpečnostnú politiku prvorado podmieňovať záujmami SR a jej občanov.

Je treba vytvoriť podmienky na obnovu dobrovoľnej základnej vojenskej služby ako právneho nároku občana brániť svoju vlasť. 

Členstvo v NATO: 

Z tejto vojensko-politickej organizácie sa stal nástroj americkej imperiálnej politiky, trvalo sa vzďaľujúcej od deklarovaných cieľov i hodnôt nielen OSN, ale aj pôvodnej zakladajúcej idey. Zotrvanie Slovenskej republiky v jej štruktúrach vystavuje naše územie nezmyselným deštrukčným ohrozeniam a nútenému plneniu agresívnych plánov USA, pričom neposkytuje žiadne perspektívne pozitívne výsledky. Existujúce členstvo je navyše preplnené množstvom negatívnych väzieb spôsobených protinárodným konaním časti našich vlád, ktoré umožňujú nátlakové postupy až vydieračskej úrovne proti prípadne vzdornému konaniu Slovenskej republiky. 

Našim cieľom je postupovať v duchu humanitárnych noriem Organizácie spojených národov.

Právo a spoločnosť: 

Dlhodobá prax dokazuje, že konanie našich určujúcich zákonodarcov a štátnych predstaviteľov je viac podmieňované záujmami najvplyvnejších ekonomických a finančných zoskupení EÚ a zahraničia vôbec, než prospechom a právami vlastného národa na sebaurčenie. Sú im ľahostajné záujmy suverenity, zvrchovanosti, nezávislosti Slovenskej republiky ako štátu, ktorý má slúžiť svojim občanom, ich nárokom, potrebám, záujmom a slobode. Postupujú formou tvorby takých zákonov, ktoré vytvárajú podmienky a zároveň aj tlak na okliešťovanie a postupnú likvidáciu týchto štátnych atribútov. Postupnými, malými a vytrvalými krokmi napokon spôsobia likvidáciu samostatného štátu Slovákov v strednej Európe. Navyše sa nastoľuje právna politika nevymáhania zákonných noriem tam, kde to všeobecnému záujmu zákulisných mecenášov vyhovuje. Následkom sa súdna spravodlivosť  neprejaví alebo mešká a štát sa iba trpne prizerá, čím napomáha narastaniu chaosu. Treba zabrániť takému pokračovaniu.

My, rodiaca sa politická strana PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA, máme zámer dosiahnuť také právne zmeny, aby vládcom v našom štáte bol jeho občan. Iný subjekt môže byť uznávaným partnerom, či vítaným hosťom, ak rešpektuje naše domáce hodnoty a zákony. Tvorba nových i revízia starých zákonov musí byť podmienená záujmom a prospechom Slovenskej republiky a jej občanov.

Každá revízia starých noriem musí zdôvodniť potrebu ich zmeny mierou škodlivosti prejavujúcej sa ich zotrvaním v platnosti. Čo ohrozuje zachovanie zvrchovanej, suverénnej, nezávislej Slovenskej republiky, celistvosť jej územia a nedotknuteľnosť hraníc musí byť v domácich právnych normách anulované a právne problémy, ktoré to prinesie, vyriešené.

Miera právomoci funkcionára musí byť vyvážená mierou jeho zodpovednosti. Meškanie nastolenia spravodlivosti musí byť zákonom ohraničené a jeho umelé predlžovanie znemožnené. Výkon práva musí mať svoj cieľ v ochrane poškodených, nie v ochrane páchateľov. Občan má právo chrániť svoj majetok rovnako ako svoje zdravie a život. 

K základným ľudským právam patrí nielen sloboda myslenia, ale aj prejavu či vyjadrenia názorov. Žiaden občan Slovenskej republiky, nemôže byť perzekvovaný za vyjadrenie svojho osobného názoru. Zákonné normy, ktoré to umožňujú musia byť revidované.

Objekty na území Slovenskej republiky vlastnené štátom alebo jeho občanom nemožno odpredať cudzím občanom. Môžu byť len prenajaté.

Nastoliť stabilitu zákonov, právne a sociálne istoty občanov, náležitú ochranu ich zákonných práv, osobnej dôstojnosti, slobody a bezpečnosti doma i v zahraničí.

Právne posilniť oblasť plnenia povinností štátu voči občanovi a zreálniť ich vymáhanie.

Zabezpečiť stabilitu zákonov a právnych noriem a posilniť autoritu zákona na základoch zodpovednosti štátu za preukázanie pravdy.

Masmédiá: 

Kľúčová zmena, ktorá musí nastať v práci masmediálnych prostriedkov je výsostná orientácia na prezentovanie pravdivých správ. I nevedomé, nieto zámerné zamlčiavanie pravdivých informácií, šírenie poloprávd, manipulačných postojov a klamstiev v masmediálnych prostriedkoch, škodí záujmu občanov aj štátu, pretože vytvára podporné prostredie na realizáciu jednostranne výhodných a často obchodných záujmov vlastníkov médií. Musia vytvárať pravdivé informačné prostredie umožňujúce občanovi rozhodovať sa a konať slobodne a v súlade so svojim svedomím. Len tak sa môžu stať nositeľmi vôle občana, ktorému záleží na ľudských hodnotách rozvoja spoločnosti.

K členskej základni:

Kritika dnes existujúcej politickej reprezentácie SR je z radov občanov obrovská. Ich vinou sme v stave, kedy sa voliči vyhýbajú aj vlastnej zodpovednosti za riadenie štátu do takej miery, že ju odmietajú prijať a polovica z nich radšej nechodí voliť, čím však zvýhodňujú neprajníkov slovenskej štátnosti. Medzi odmietajúcimi účasť vo voľbách je aj mnoho našich potenciálnych stúpencov, lebo ich rozhodnutia často pramenia z nevedomosti a z domnienky, že už sa s myšlienkou samostatného zvrchovaného štátu nedá nič pozitívne robiť, že vraj nie je životaschopná. Je potrebné ľudí združovať, vysvetľovať príčiny stavu, do ktorého sme sa cudzím zavinením dostali a získavať ľudí na našu stranu otvorenou diskusiou. Účastníci volieb bývajú však tiež veľmi rýchlo nespokojní s predstaviteľmi, ktorých si vybrali. Príčina tkvie v dvojtvárnosti tých strán, ktoré sa ocitli v NR SR a v koaličných spolkoch, umožňujúcich navyše získať osobný prospech na štátnických postoch, nemorálnym priaznivcom. Vo volebnej kampani sa verejnosti ukazuje pekná tvárička, chrlia sa nezáväzné sľuby ale skutky, ktoré by mali nasledovať po voľbách, sú pre väčšinu ich predstaviteľov neprípustné. Paradox prázdnych sľubov povýšili prostredníctvom masmédií na politický štandard, považovaný vo vzťahu volič a politická strana, už za samozrejmosť. Verejnosť stráca nádej na zlepšenie stavu a sústreďuje sa už len na možnosť naplniť obsah vlastnej peňaženky. Číhajúci neprajníci slovenskej štátnosti tomu samozrejme tlieskajú, oceňujú dvojtvárnych politikov a nevedomých váhavcov povzbudzujú k ich nasledovaniu. Ľuďom sa hustia do hlavy vznešené heslá, honosné formulácie o demokracii, ľudských právach, ochrane majetku a podobne, ale keďže sa na ich realizáciu nič nevykoná, menia sa na, síce prezentované, ale v podstate len bohapusté, pokrytecké frázy. Prostredníctvom našich autorov a  rečníkov z radov členov strany i oboznámených priaznivcov je potrebné uskutočniť prielom do vedomia ľudí a privykať ich na právo domáhať sa pravdy a odmietať politických vodcov voči ktorých činnosti je potrebné po voľbách organizovať petície. 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský