• Trváme na tom, že štátna moc v Slovenskej republike pochádza od jej občanov, preto musia štátne orgány smerovať všetku moc na posilňovanie slobody, podpory blahobytu, zaistenia zdravia a bezpečnosti občanov, ochrany ich oprávneného majetku, na stabilizáciu sociálnych istôt občanov, kvality všestranného zabezpečenia ich životných podmienok i zaslúženého odpočinku a rozvoj zákonmi umožnených aktivít.
 • Našim prvoradým cieľom je trvalý prospech občanov, zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť, územná celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.
 • Politika i politici majú slúžiť prítomným i budúcim záujmom štát tvoriacich občanov SR a bezpečnosti štátu.
 • Zahraničná politika štátu má byť vedená s cieľom posilňovať autoritu SR v medzinárodnom prostredí s dôrazom na jej teritoriálnu, energetickú, informačnú, potravinovú, obchodnú bezpečnosť a minimalizáciu neprospechu z každej závislosti.
 • Posilniť mieru zodpovednosti štátu v oblasti jeho povinností voči občanovi a zreálniť ich vymáhanie.
 • Zabezpečiť stabilitu zákonov a právnych noriem a posilniť autoritu zákona na základoch zodpovednosti štátu za preukázanie pravdy. Pravda a čestný občan Slovenskej republiky musia byť funkciami štátu a jeho orgánov chránené pred lžou, svojvoľnou manipuláciou a zločinom.
 • Zbaviť republiku deštruujúcich dlhov i nevýnosných pôžičiek.
 • Dosiahnuť priemerný mesačný príjem a životnú úroveň pracujúcich a zaslúžených dôchodcov popredných štátov EÚ v reálnom časovom horizonte.
 • Zrovnoprávniť podmienky na rozvoj domáceho i zahraničného podnikania.
 • Obrannú a bezpečnostnú politiku podmieňovať záujmami SR a jej občanov.
 • Zabezpečiť zdroje pre energetickú, informačnú, potravinovú, obchodnú, dopravnú, finančnú samostatnosť republiky a medzinárodné partnerstvá uzatvárať na základe rovnoprávnosti a obojstranného prospechu.
 • Zákonnými a vstupnými zmluvnými opatreniami znemožniť ekonomickým, finančným a lobistickým inštitúciám manipulovanie s vnútornou politickou scénou v republike.
 • Každé prijímanie nového zákona v NR SR, každé uzatváranie novej medzinárodnej zmluvy, každé rozhodnutie vlády či štátneho úradníka skúmať otázkou: Aký má z toho prospech SR? Aký má z toho prospech občan Slovenska?

Prioritná vízia PSN:

 • Zachovanie slobôd a práv občana SR, nedotknuteľnosť jeho majetku, záväznosť a vymožiteľnosť právnych a sociálnych istôt.
 • Plnohodnotná reciprocita vzťahov medzi občanom a štátom.
 • Zachovanie a posilnenie zvrchovanosti, suverenity, nezávislosti Slovenskej republiky a nedotknuteľnosti jej hraníc.
 • Povinnosť nielen občana voči štátu,ale aj štátu voči občanovi.
 • Štátu nemôže prospievať štátnik, ktorý ho nechce!
 • Štátu nesmú diktovať tí, čo na jeho prospech nepracovali a pracovať nechcú!

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský