PSN KANDIDÁTI DO PARLAMENTNÝCH VOLIEB

Politická strana Práca slovenského národa (PSN) má na svojej kandidátnej listine 13 kandidátov

Predseda PSN Roman Stopka v súvislosti s počtom kandidátov do NR SR povedal, že strana sa pri rozhodnutí kandidovať nesústredila na kvantitu kandidátov, ale na kvalitu programu a dlhodobú víziu pre občanov Slovenskej republiky so zreteľom na prvodradý cieľ, ktorým je trvalý prospech občanov, zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť, územná celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. PSN podľa Romana Stopku prináša vývojovú alternatívu tým občanom, ktorí majú a chcú mať otvorené oči a neváhajú zastaviť útok na štátnu existenciu.

KANDIDÁTNA LISTINA - PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA:

PSN MÁ ČÍSLO 23

http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/100_nr_sr/nr20_3kandidati/NR20_23.pdf
1. Mgr. ROMAN STOPKA

Narodil sa 10. februára 1969 v Trenčíne. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Novom meste nad Váhom. Je absolventom Vysokej školy Jána Amosa Komenského v Prahe. Po ukončení štúdií začal pracovať v Keramoprojekte Trenčín. Od roku 1992 pôsobil vo vrcholových riadiacich pozíciách v slovenských i medzinárodných obchodných spoločnostiach (DUX, Citelum Slovakia), dnes je predsedom predstavenstva v spoločnosti NECO SK. Na základe svojich vnútorných hodnôt a vzťahu k Slovensku sa rozhodol v roku 2007 vstúpiť do SNS. V októbri 2012 ho zvolili do funkcie podpredsedu SNS, na ktorú, ako sám hovorí, sa prepracoval od radového aktivistu cez predsedu okresnej a krajskej rady. Ako člen SNS bojoval za záchranu základných hodnôt a ideálov tejto strany. Odmietol sa však stotožniť s politikou nového predsedu strany a v októbri 2014 opustil rady národniarov. V decembri 2014 sa rozhodol založiť nový politický subjekt Práca slovenského národa (PSN). V januári roku 2018 získal Cenu Extra plus za Prácu v prospech Slovenskej republiky. 
2. Ing. EMIL VESTENICKÝ, Genmjr. v.v.

Pochádza z roľníckej rodiny z Turej neďaleko Levíc. Po absolvovaní VVU OJ vo Vyškove na Morave v roku 1969 pracoval ako profesionálny vojak. Počas svojej vojenskej kariéry prešiel prevažne veliteľskými, ale aj štábnymi funkciami od veliteľa čaty až po veliteľa pozemného vojska Armády SR. Do hodnosti generála ho vymenoval prezident SR v roku 1994. Je absolventom vojenskej akadémie AZ v Brne a Akadémie generálneho štábu Ozbrojených síl v Moskve. V roku 1999 prešiel osemmesačným anglickým jazykovým kurzom v USA a potom absolvoval americký vojenský právnický kurz na riadenie zahraničných operácií v podmienkach spojeného velenia NATO. Od roku 2005 pracoval pre odborný kabinet národniarov, v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom NR SR za SNS. V súčasnosti sa spolu s Romanom Stopkom podieľa na založení novej politickej strany Práca slovenského národa, ktorej hlavným poslaním je šírenie pravdy a udržanie zvrchovanej Slovenskej republiky. Patrí medzi tých, ktorým nie sú cudzie slová ako morálka, česť a spravodlivosť.

Link na video-vizitku: 
https://www.youtube.com/watch?v=f_yjvAJNSNo3. Mgr. LENKA MAYEROVÁ

Narodila 2. septembra 1976 v Brezne. V roku 1996 skončila päťročné štúdium na Hotelovej akadémii v Brezne, odbor hotelový manažment. Po skončení štúdia pracovala ako redaktorka regionálneho týždenníka Priekopník v Banskej Bystrici. V roku 1997 bola moderátorkou a redaktorkou Mestskej televízie v Brezne, neskôr sa stala redaktorkou regionálneho štúdia STV v Banskej Bystrici. V decembri 1997 nastúpila do redakcie spravodajstva Slovenskej televízie v Bratislave, kde pôsobila ako redaktorka a parlamentná spravodajkyňa. V STV pôsobila do januára 1999, keď bola z politických dôvodov novým vedením prinútená odísť. V januári toho istého roka nastúpila na post zástupkyne šéfredaktora týždenníka Extra. Zástupkyňou šéfredaktora dvojtýždenníka, neskôr mesačníka Extra plus sa stala v septembri 2000. V roku 2004 skončila štúdium publicistiky na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2007 absolvovala štúdium masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V auguste 2014 sa stala riaditeľkou vydavateľstva Mayer media. V decembri 2014 ako vydavateľka mesačníka Extra plus získala cenu Slovenskej asociácie novinárov za publicistickú a žurnalistickú prácu. V januári 2020 jej Únia slovenských novinárov udelila cenu Gabriela Zelenaya za 20-ročnú novinársku prácu v mesačníku Extra plus.
4. Ing. STANISLAV PETRENEC


Narodil sa 5. mája 1957 v Krupine. V rokoch 1972 - 1976 študoval na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici. Ako poslucháč Vysokej vojenskej školy pozemného vojska v rokoch 1976-1980 vo Vyškove na Morave ukončil štúdium s červeným diplomom. Vojenskú prax v rokoch 1980- 1986 vykonával vo funkciách veliteľa roty a zástupcu veliteľa prieskumného práporu v Bratislave. Postgraduálne interné štúdium vo Vojenskej akadémii M. V. Frunze v Moskve (ZSSR) absolvoval v rokoch 1986 -1989.  V rokoch 1998 - 2001 pôsobil ako pracovník Ministerstva obrany SR v Bratislave v oblasti obranného plánovania, programovania, koordinovania a analýzy programov a bol povýšený do hodnosti plukovníka. Tiež vykonával funkciu náčelníka odboru personálnej práce Generálneho štábu Ozbrojených síl SR počas roku 2002. V rokoch 2003 - 2004 absolvoval Interné štúdium U.S. Army War College v Charlisle Barracks, v Pensylvánii (USA). Po úspešnom ukončení štúdia bol menovaný za veliteľa brigády Pozemných síl OS SR v Topoľčanoch, kde pôsobil v rokoch 2004 - 2007. Na návrh ministra obrany SR bol prezidentom SR 8. 5. 2005 vymenovaný do prvej generálskej hodnosti brigádneho generála. Od 2. 6. 2007 bol riaditeľom Vojenskej spravodajskej služby MO SR. V rokoch 2008 - 2010 pôsobil ako vojenský diplomat vo funkcii vedúceho úradu vojenského pridelenca SR v Ruskej federácii na veľvyslanectve SR v Moskve. V júni 2010 skončil služobný pomer profesionálneho vojaka a stal sa výsluhovým dôchodcom po 34 rokoch vojenskej služby.  Je členom Klubu generálov SR, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - predseda základnej organizácie v Krupine a Únie vojnových veteránov SR (predseda klubu v Krupine). 

Link na video-vizitku: 
https://www.youtube.com/watch?v=BSrtGa2p9jk5. IGOR KOCAN

Narodil sa 27. januára 1970 vo Vranove nad Topľou. Vyštudoval Vojenskú strednú odbornú školu v Novom meste nad Váhom. Po absolvovaní v roku 1988 bol zaradený v rámci Ozbrojených síl SR k vojenskému útvaru, kde pracoval na rôznych funkciách až do 31. decembra 2015, keď požiadal o uvoľnenie, pričom 1. januára 2016 sa stal výsluhovým dôchodcom. V súčasnosti pracuje ako vodárensky pracovník vo VVS a. s. Vranove nad Topľou. Vzhľadom na fakt, že ako príslušník OS SR sa nemohol aktívne angažovať v politickom dianí, rozhodol sa vstúpiť do strany PSN a podieľať sa na aktívnom riešení problémov nášho štátu.

Link na video-vizitku: 
https://www.youtube.com/watch?v=MydY_1avggA6. Ing. PETER LIČKO

Narodil sa v Banskej Štiavnici v roku 1951. Pochádza zo starej banickej rodiny. V roku 1971 ukončil Strednú priemyselnú školu vo Zvolene. V roku 1976 absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Pracoval v ZŤS Krupina, neskôr v Hontianskych strojárňach, kde prešiel funkciami vedúceho TPV, riaditeľa technickej kontroly, výrobného riaditeľa a technického riaditeľa. Riadil nábeh výroby nakladača UNC 060. Je jedným z autorov patentu na Odmínovací komplet Božena, ktorý bol zavedný do armády, ako aj úspešného projektu ťahača lietadiel a vojenskej techniky Talet 30. 

Link na video-vizitku: 
https://www.youtube.com/watch?v=rZUDj6nyinY
7. ĽUBOMÍR KOTRÍK

Narodil sa 28. aprila 1965 v Bojniciach. Pochádza z robotníckej rodiny, vyštudoval Stredné odborné učilište odbor automechanik. Po absolvovaní dvojročnej základnej vojenskej služby nastúpil ako vodič na Banských stavbách Prievidza, kde pracoval ako vodič 14 rokov. V roku 2000 prešiel v rámci podniku na pracovnú pozíciu tunelar, v ktorej pôsobí dodnes. V rámci tejto pozície pracoval na stavbách v Slovenskej republike ( Branisko, Bratislava - Sitiny, Šibenik - Levoča, Ovčiarsko, Višňové - Dubná skala ). V zahraničí pod firmou Skanska v Čechách, Slovinsku, Taliansku, Švedsku, Fínsku. Je zakladajúcim členom Práca slovenského národa, v roku 2018 kandidoval za PSN na funkciu starostu obce Opatovce nad Nitrou. Ako národne cítiaci sa hrdo hlási ku koreňom Slovenskej štátnosti, suverenity, konzervatívnym hodnotám ako je kresťanstvo, na ktorých bola postavená slovenská pospolitosť a pretrvala všetky obdobia národného útlaku.
8. Ing. MILAN HEHEJIK

Narodil sa 13. apríla 1947 v Šárovciach v okrese Levice. Základnú deväťročnú školu vychodil vo svojom rodisku a ukončil ju v Jure n/Hronom. Na strednú školu nastúpil do VŠJŽ z Trocnova v Moravskej Trebovej, po maturite nastúpil do VDU - odbor raketové vojsko a delostrelectvo v Martine, kde popri vojenskej odbornosti absolvoval i Pedagogickú fakultu - učiteľstvo s aprobáciou a štátnymi skúškami Matematika a Fyzika pre druhý stupeň. Slúžil v Českej republike v rôznych vojenských posádkach. V roku 1987 na vlastnú žiadosť odišiel zo služby ČSĽA. Potom pracoval v Mäsokombináte Ružomberok a v roku 1989 na základe výsledkov konkurzu sa stal riaditeľom ZŠ v Liptovskom Jáne. V roku 1998 ho zvolili do funkcie starostu obce Dúbrava. Po skončení funkčného obdobia pracoval v Geodézii a. s. Žilina až do odchodu na dôchodok. Z dôvodu nespokojnosti jeho samého ako aj mnohých spoluobčanov sa aj na ich návrh rozhodol kandidovať za poslanca NR SR.
9. Ing. MIROSLAV PIVOLUSKA

Narodil sa 6. júla 1950 vo Zvolene, so svojimi rodičmi prežil detstvo a mladosť v Banskej Bystrici. Študoval na Vojenskej škole Jána Žižku – VŠJŽ v Bratislave. Po skončení prešiel do Vyškova na Morave, kde pokračoval v štúdiu na Vysokej škole pozemného vojska kpt. Otakara Jaroša (VVŠ PV OJ). Po absolvovaní školy nastúpil k vysádkovej brigáde v Prostejove. Po troch rokoch sa prihlásil na postgraduálne štúdium VAAZ Brno. Po jeho skončení ho pridelili k 20. motostreleckej divízii v Karlovych Varoch. Neskoršie ho na vlastnú žiadosť prevelili na Slovensko. Počas výkonu služby pôsobil na rôznych štábnych a veliteľských funkciách. Svoju vojenskú kariéru skončil na Generálnom štábe Armády SR na základe splenia podmienok stanovených zákonom. Dnes je už na dôchodku a žije v Trenčíne. 10. MILAN KUPŠO

Narodil sa 1. septembra 1981 v Čadci. V roku 1999 absolvoval Stredné odborné učilište stavebné v Banskej Bystrici v odbore strojný mechanik oceľových konštrukcií. V roku 2003 ukončil maturitnou skúškou Stredné odborné učilište elektrotechnické v Banskej Bystrici v odbore opravár strojov a zariadení. V rokoch 2003-2004 bol na základnej vojenskej službe vo VÚ Rašov. V roku 2004 pracoval v Českej Lipe v spoločnosti BOMBARDIER. V rokoch 2005-2008 pracoval na pozícii Area manager v A&T Construction. Od roku 2008 pracuje ako SZČO v oblasti  zhotovovania športovísk na kľúč a montáž fotovoltaickych elektrarni. Od roku 2013 je konateľom spoločnosti BaK Pal s.r.o.                                                                                                                                                                                      11.
 Mgr. JÁN KUBICA


Narodil sa 4. januára 1987 v Trenčíne. Študoval na Gymnáziu sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Absolvoval magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, odbor história. Profesijne pôsobí ako knihovník. Politike sa aktívne venuje od roku 2011, od roku 2017 je členom Práce slovenského národa.

12. PhDr. PETER DUBRAVAY

Narodil sa 1. decembra 1944 v Kysuckom Novom meste. V rokoch 1967 – 1971 študoval na Filozofickej fakulte v Prešove na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). V rokoch 1975 – 1977 absolvoval postgraduálne štúdium učiteľov na Filozofickej fakulte v Prešove, UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1979 – 1982 absolvoval postgraduálne štúdium Medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
13. JÁN ĎURIŠ


Narodil sa 23. júla 1963 v Trenčianskych Tepliciach. V roku 1983 absolvoval Stredné odborné učilište s maturitou v Dubnici nad Váhom  v odbore elektrotechnik. V roku 1987 ukončil Jazykovú školu v Žiline štátnou skúškou  z nemeckého jazyka. V rokoch 1981–1992 pracoval v štátnom podniku ZŤS–EVÚ, š. p., Nová Dubnica. V rokoch 1992–2001 pracoval v štátnom podniku  Slovlak, š. p.,  Košeca. V rokoch 2002–2013 pracoval v spoločnosti Color Company s.r.o.,  Dubnica nad Váhom. Od roku 2015 pracuje ako SZČO. 


 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský