BOLESTNÁ ANALÝZA STAVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
TEXT: LENKA MAYEROVÁ FOTO: LENKA MAYEROVÁ

Akékoľvek vonkajšie zasahovanie do vnútorných záležitostí existujúceho štátu považuje PSN za agresiu 

Metropola Trenčianskeho kraja bola dejiskom konania programovej konferencie politického subjektu Práca slovenského národa (PSN). Účastníci si tak mohli vypočuť programové ciele strany, ktorá sa postupne etabluje na slovenskej politickej scéne. Na úvod stretnutia vystúpil predseda PSN Roman Stopka, ktorý informoval, že na tvorbe ich politického programu pracovalo niekoľko nezávislých pracovných skupín. „Niektoré celkom nepochopili rozdiel medzi cieľovým programom a volebným programom. Časť jedincov sa viac sústredila na metodiku budovania straníckych štruktúr, ďalší na agitačnú taktiku, iní nám odporúčali razantnejšie spustiť už odskúšané postupy, formy a ciele propagandy. Mnohí zafungovali ako inšpiračné médiá. Je prirodzené, že sa prejavili rozdielne predstavy o tom, čo je a čo môže byť cieľovým programom strany Práca slovenského národa v dnešnom stave štátu. Taká už je rozmanitosť ľudskej tvorivosti. Podstatné je, že všetci prispeli k dielu konštruktívne a za to im chcem dnes verejne poďakovať, hoci nie všetci sú tu prítomní,“ povedal na úvod Stopka.


Niet na čo čakať

Ďalej informoval, že reč podpredsedu strany Emila Vestenického je výsledkom bolestnej analýzy procesných príčin a stavu prítomnosti i prognóz ďalšieho možného vývoja v našej republike. „Ak má byť výsledkom nášho straníckeho úsilia samostatný, zvrchovaný, suverénny štát, musíme sa usilovať a nastoliť to, čo bude povedané ústami straníckeho kolegu Vestenického,“ uviedol predseda PSN. „Či budú na naše zámery vhodné realizačné podmienky, to bude kľúčová otázka, okolo ktorej sa budú rozvíjať argumentácie všetkých váhavcov, ale aj našich oponentov. Ja hovorím, že podmienky na realizáciu tu už sú, len je potrebné rozvinúť osvetu, aby sa poznanie možných východísk dostalo do ľudských myslí. I tu získané poznanie môže každý šíriť tak, ako mu jeho prostriedky umožňujú. Jazyk na rozprávanie a prsty na klávesnici počítača máme možnosť používať všetci. To sú prostriedky dostatočne účinné. Stačí sa odpútať od všetkých pochybností a beznádejí. Zapojte, prosím, svoju cieľavedomú vôľu a môžeme pokračovať, a to aj tam, kde sme už dávnejšie začali, ale pre pochybnosti prestali. Každý môže prispieť v meradle svojho dosahu. Šírenie názorov, programových cieľov a získavanie stúpencov môže robiť každý z nás. Niet na čo čakať,“ vyzýva na záver svojej reči predseda PSN Roman Stopka všetkých zúčastnených.


Rokovania bez nátlaku

Programové ciele politickej strany Práca slovenského národa (PSN) rozmenil na drobné podpredseda strany Emil Vestenický, ktorý hneď na úvod začiatočnou myšlienkou navodil cestu, po ktorej bude PSN kráčať a s akým cieľom: „Tí, ktorí samostatnú Slovenskú republiku nechceli, nás chváliť nebudú! Čestnejší budú odmietaví a ostatní začnú strojiť pasce.“ Ako odznelo z úst Vestenického, PSN uznáva práva každého národa na sebaurčenie a slobodný, ním demokraticky vybraný spôsob vlastného rozvoja. „Akékoľvek vonkajšie zasahovanie do vnútorných záležitostí existujúceho štátu považujeme za agresiu. Všetky medzinárodné vzťahy majú byť budované dobrovoľne, na základe pravdy, vzájomného národného a štátneho prospechu zúčastnených, a to mierovou cestou, teda prostredníctvom rokovaní bez nátlaku. Uznávame Organizáciu spojených národov ako právny i mocenský základ celoplanetárnej mierovej, a preto perspektívnej vzájomnej spolupráce. Bezohľadný zisk ako dnešný hlavný nástroj nadnárodnej ekonomiky musí byť z medzinárodných vzťahov postupne vylučovaný. Prednosť musí dostať vzájomný prospech na dianí zúčastňujúcich sa štátov. To si vyžaduje medzinárodne rešpektovanú autoritu, ktorej úloha prináleží práve OSN. Politické rozhodnutia našich štátnikov majú primárne smerovať na prospech budovania, rozvíjania a istôt našej spoločnosti, záujmu našich občanov a samotnej Slovenskej republiky, nie len na prospech EÚ a NATO, ktoré sú v našom záujme druhotné,“ povedal na začiatok podpredseda strany Vestenický.


Znevažovanie poctivej práce

Podľa predstaviteľov PSN je každá oblasť pre rozvoj štátu mimoriadne dôležitá, ale jednou z priorít je hospodárstvo, bezpečnosť či školstvo. Podľa Emila Vestenického vyučovacie programy a rovnako aj metodika vzdelávania degenerujú zásahom štátu a pochybných „odborných“ autorít do takej miery, že obsah školských programov rozvracia výchovu občana oddaného svojmu štátu a preferuje hodnoty smerujúce k jeho deštrukcii. Rešpekt občianskych práv padá. Aj pronárodne orientovaný učiteľ si v školstve viac vytrpí, než naučí.Ján Cuper, Jozef Lang a Gabriel Čauder počas Programovej konferencie PSN.

Školstvo povzbudzuje a masmédiá usmerňujú mládež k trvalej bezduchej zábave a jej uprednostňovaniu pred štúdiom a prácou. Rovnaký postup je udržiavaný neúmernými peňažnými dávkami nezamestnaným. Poctivá práca je znevažovaná a vyhýbanie sa práci je podporované. Ten, čo tvoril pre štát, aj ten, čo ešte tvorí, dostáva neraz za vykonanú prácu menej než ten, čo je odkázaný z vlastnej viny a bez pracovných zásluh na sociálnu podporu. Lojálnosť pracujúceho sa necení, ale pred drzou bezočivosťou prospechára štát cúva. Naši najlepší študenti unikajú za prácou do zahraničia pre nedostatok príležitostí doma. „Na území SR sa nevytvárajú podmienky na podporu uspokojenia potrieb a záujmov domácou produkciou. Prejavuje sa to v negatívnych dôsledkoch na vedu, výskum, energetiku, informatiku, priemyselný rozvoj, poľnohospodárstvo, ba ešte aj na možnosti relaxačného záhradkárstva. Rovnako negatívne prejavy sú vo vnútornej obchodnej aj podnikateľskej politike a následkoch na aktivitách obyvateľov,“ zhodnotil existujúci stav v SR podpredseda PSN Emil Vestenický. Účastníci programovej konferencie sa venovali aj ďalším oblastiam, ktoré si vyžadujú zmeny pre dobre fungujúci štát. Svoju pozornosť venovali návrhom riešení v politike finančnej, sociálnej, náboženskej, imigračnej, zahraničnej či národnostnej. Vo svojich témach účastníci neobišli ani bezpečnosť a ochranu obyvateľstva, členstvo SR v NATO, ale ani stav práva a spravodlivosti v slovenskej spoločnosti.


Prielom do vedomia ľudí

Na záver svojho vystúpenia podpredseda PSN Emil Vestenický povedal, že verejnosť stráca nádej na zlepšenie stavu a sústreďuje sa už len na možnosť naplniť obsah vlastnej peňaženky. „Číhajúci neprajníci slovenskej štátnosti tomu, samozrejme, tlieskajú, oceňujú dvojtvárnych politikov a nevedomých váhavcov povzbudzujú k ich nasledovaniu. Ľuďom sa hustia do hlavy vznešené heslá, honosné formulácie o demokracii, ľudských právach, ochrane majetku a podobne, ale keďže sa na ich realizáciu nič nevykoná, menia sa na síce prezentované, ale v podstate len bohapusté, pokrytecké frázy. Prostredníctvom našich autorov a rečníkov z radov členov strany i oboznámených priaznivcov je potrebné uskutočniť prielom do vedomia ľudí a privykať ich na právo domáhať sa pravdy a odmietať politických vodcov, voči ktorých činnosti je potrebné po voľbách organizovať petície,“ apeluje podpredseda PSN Emil Vestenický nielen na účastníkov programovej konferencie, ale aj občanov SR.


Slovenskú republiku ohrozuje:

- finančná nesamostatnosť, závislosť od zahraničných bánk spôsobená ľahkovážnym prijímaním záväzkov, pôžičky s neúmernou úrokovou sadzbou a problematickou návratnosťou

- prijatie nátlakového počínania EÚ za zákonný stav a bezhlavé podrobovanie sa jej normám a požiadavkám

- prenos informácií pod zahraničnou kontrolou

- celá energetika v zahraničných rukách

- surovinová a nekontrolovateľná produkčná závislosť SR od zahraničných vlastníkov, ktorí prostredníctvom pracovných miest môžu usmerňovať voličskú priazeň

- o našej produkcii a úrovni nezamestnanosti rozhodujú u nás cudzie ekonomické a finančné korporácie, ktoré môžu ovplyvňovať aj tvorbu zákonov, čo nastoľuje problém možnej diktatúry a spochybňuje demokratickosť zriadenia

- zahraničné monopoly sa usilujú a postupne získavajú možnosti nekontrolovateľného ovládnutia nášho nerastného bohatstva, ovládnutie priestorov termálnych vôd a celého sladkovodného hospodárstva

- zahraničné spoločnosti ovládli náš maloobchod a usilujú sa o trvalé ovplyvňovanie cenovej politiky a zvyškovej produkcie domáceho poľnohospodárstva vrátane obmedzenia významu záhradkárstva, sadovníctva, poľovníctva, včelárstva, vinárstva i malochovu domácich zvierat pre vlastnú potrebu a potravinové samozásobenie

- zahraničné spoločnosti ovládli likvidáciu odpadov a zber smetí v obývaných aglomeráciách do takej miery, že v tejto oblasti diktujú cenovú politiku a ďalší vývoj

- postupne sa dotvárajú podmienky na ovládnutie poľnohospodárskej pôdy a celého lesného hospodárstva

Za vyše štvrťstoročia samostatnosti sme sa dopracovali na pokraj totálnej destabilizácie štátu. Kritika stavu zo strany politickej strany Práca slovenského národa (PSN) je konštruktívna a pozitívna.

(Článok vyšiel na  www.extraplus.sk)


 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský