ODSTRÁNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV
FOTO: TASR/ROMAN HANC

Očividná, už dlhodobá prax dokazuje, že konanie mnohých našich zákonodarcov a štátnych predstaviteľov je skôr podmieňované záujmami najvplyvnejších ekonomických a finančných zoskupení EÚ a zahraničia vôbec, než právami vlastného národa na sebaurčenie. Nie záujmami suverenity, zvrchovanosti, nezávislosti Slovenskej republiky ako štátu, ktorý má slúžiť svojim občanom, ich nárokom, potrebám, záujmom a slobode. Na území SR sa nevytvárajú podmienky na podporu rozvoja domácich záujmov. To sa negatívne prejavuje v umeleckej tvorbe, školstve, v oblasti vedy, všestranného výskumu, priemyselného vývoja, v energetike či záhradkárskej, poľnohospodárskej alebo domácej priemyselnej produkcii SR. To sa rovnako negatívne prejavuje aj vo vnútornej obchodnej a podnikateľskej politike a následkom na odpovedajúcich aktivitách domácich obyvateľov. Komu inému takéto postupy slúžia, ak nie zahraničným subjektom a ich vazalom? Táto koncepcia sa starostlivo ukrýva za tvorbu dočasných pracovných príležitostí pre občanov. Domáce podnikanie je množstvom vládnych výnimiek a byrokratických opatrení znevýhodňované oproti podnikaniu zahraničnému a pozícia domáceho, obzvlášť malého podnikateľa je úradmi redukovaná akurát tak na platcu daní, bez poskytnutia potrebnej ochrany jeho potrebám a záujmom i nevyhnutných aktivít. Občianska svojpomoc a malovýroba je potláčaná množstvom bezdôvodných obmedzení, deštrukčných administratívnych podmienok aj priamych mocenských zákazov.


PREVZATIE ZDOPOVEDNOSTI

Predstavitelia nášho štátu a predstavitelia vplyvných politických strán síce verbálne prijímajú, ale de facto odmietajú zodpovednosť za rozvoj a budúcnosť štátu, ktorý majú zastupovať, viesť a riadiť na prospechu občanov. Naši dnešní domáci politici a štátnici nenesú faktickú zodpovednosť za rast životnej úrovne, možnosť kultúrneho rastu a pravdivú informovanosť občana našej republiky, ani za uplatnenie schopných mladých ľudí v domácom prostredí, či využitie v najrozmanitejších oblastiach ťažko nadobudnutých skúseností ľudí v pokročilom veku. Nenesú zodpovednosť ani za vytváranie pracovných príležitostí vo vzdialenejších časových perspektívach ani za žiadne následky, ktoré svojimi dnešnými prospechárskymi rozhodnutiami v budúcnosti vyvolajú. Ak neprerušíme pokračovanie takejto politiky a neodstránime populistické tendencie vodcov dnes existujúcich, mocensky významných politických strán, tak napriek členstvu v EÚ sa jej priemerným spoločenským štandardom, životnej úrovni, všestrannému zabezpečeniu, dostupnosti kvalitných služieb nebudeme približovať, ale vzďaľovať. Za smerodajné ukazovatele v tejto oblasti považujeme platy, dôchodky, dostupnosť kvalitných produktov čo najširšieho sortimentu, cenu a kvalitu potravín aj iných spotrebných tovarov, cene úmernú kvalitu, rozsah a pohotovosť bežne poskytovaných služieb, zdravotného a sociálneho zabezpečenia. Tiež skutočnú štátnu podporu a ochranu podnikania, rýchlosť vyriešenia právnych a súdnych sporov, bezpečnosť občana pred zločinným konaním množiacich sa príživníkov. To si však nateraz vyžaduje špecifickú, štátnu kontrolnú a cenovú politiku, zohľadňujúcu aktuálne občianske mesačné príjmy, ale aj miernosť v oblasti napríklad finančných policajných sankcií, ktorých výška v pomere k priemernému mesačnému príjmu je u nás niekoľkonásobne horšia než v zahraničí.
Dôkazy o pravdivosti našich tvrdení ľahko získate porovnaním nákupu ľubovoľného tovaru v našom a napríklad rakúskom obchode. Na benzínovej pumpe zistíte, že aj otriasajúci 60 percentný pokles svetových cien ropy len ľahučko šteklí ceny pohonných hmôt u nás a to napriek nami vybudovanému ropovodu a modernému Slovnaftu. V banke zistíte, že keď chcete pôžičku, tak za ňu pekne zaplatíte. Ale keď banke poskytujete svojimi úsporami pôžičku vy, prečo za to máte platiť opäť vy? Zodpovednému štátnemu predstaviteľovi či zákonodarcovi by malo krvácať srdce, keď siaha na peňaženku občana vlastnej republiky a nie žiariť tvár, že sa mu s pomocou zákona a nepriaznivých okolností podarilo z tej peňaženky opäť niečo vyškrabať.

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský